Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By teo.phuc
#751952 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Nâng cao hiệu quả thi hành luật doanh nghiệp của các DN ngoài quốc doanh tại Hà Nội
KILOBOOKS.COM

Lêi më ®Çu
LuËt doanh nghiÖp ®· ®−îc Quèc héi kho¸ X, kú häp thø 5 ngµy
29/5/1999 th«ng qua víi 84,5% phiÕu thuËn, tiÕp ®ã ®−îc Chñ tÞch Quèc héi ký ngµy 12/6/1999, ®−îc Chñ tÞch n−íc ký quyÕt ®Þnh ban hµnh vµ ®· chÝnh thøc cã hiÖu lùc tõ 1/1/2000. §¸nh dÊu mét mèc quan träng trong qu¸ tr×nh tÝch cùc vµ nhÊt qu¸n hoµn thiÖn m«i tr−êng kinh doanh cña ViÖt Nam theo c¸c nguyªn t¾c kinh tÕ thÞ tr−êng, LuËt doanh nghiÖp lµ kÕt qu¶ cña sù tËp hîp nh÷ng kinh nghiÖm quý b¸u rót ra tõ thùc tiÔn chuyÓn ®æi c¬ chÕ kinh tÕ suèt nh÷ng n¨m cuèi thËp kû 90, mµ trùc tiÕp lµ tõ viÖc thùc hiÖn LuËt c«ng ty, LuËt doanh nghiÖp t− nh©n (®· ®−îc ban hµnh tõ 1990) vµ ®−îc tiÕp thu tõ kinh nghiÖm quèc tÕ, tr−íc hÕt lµ LuËt c«ng ty cña c¸c n−íc ASEAN. §ång thêi, trong cïng bèi c¶nh chuyÓn ®æi tõ c¬ chÕ kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang c¬ chÕ thÞ tr−êng, kh¸c víi LuËt doanh nghiÖp cña Nga ®Æt träng t©m vµo ®Èy nhanh qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ vµ t− nh©n ho¸ khu vùc doanh nghiÖp Nhµ n−íc, vµ còng kh¸c víi LuËt doanh nghiÖp cña Trung quèc ®Æt träng t©m vµo thóc ®Èy xu h−íng c«ng ty ho¸ c¸c doanh nghiÖp Nhµ n−íc vµ t¹o ®éng lùc thµnh lËp c¸c doanh nghiÖp míi, LuËt doanh nghiÖp cña ViÖt Nam cã ®Æc tr−ng næi bËt lµ thùc hiÖn ®ét ph¸ trong §¨ng ký kinh doanh ®Ó t¹o thuËn lîi dÔ dµng cho viÖc thµnh lËp míi c¸c doanh nghiÖp d©n doanh...
Tæng bÝ th− N«ng §øc M¹nh ®· nhÊn m¹nh trong DiÔn v¨n bÕ m¹c
Héi nghÞ lÇn thø t− Ban chÊp hµnh Trung −¬ng §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam diÔn ra ngµy 13/11/2001 võa qua nh− sau: "viÖc nghiªm chØnh thùc hiÖn LuËt doanh nghiÖp, chØ ®¹o th¸o gì nh÷ng v−íng m¾c cho doanh nghiÖp.v.v.. ®· ®em l¹i nh÷ng kÕt qu¶ râ rÖt, chøng tá r»ng chóng ta cã thÓ ph¸t huy m¹nh mÏ h¬n n÷a nguån néi lùc ®Ó ph¸t triÓn ®Êt n−íc
".
Thùc tiÔn triÓn khai LuËt doanh nghiÖp trªn ®Þa bµn Thµnh phè Hµ Néi (®Þa ph−¬ng cã sè l−îng vµ sù tËp trung c¸c doanh nghiÖp ®øng thø hai c¶ n−íc chØ sau Thµnh phè Hå ChÝ Minh) thêi gian gÇn ®©y ®· vµ ®ang kh¼ng ®Þnh tÝnh ®óng ®¾n cña kÕt luËn trªn.
Qua qu¸ tr×nh häc tËp vµ nghiªn cøu t¹i tr−êng §¹i häc Ngo¹i
th−¬ng, kÕt hîp víi thùc tÕ c«ng t¸c cña b¶n th©n trong lÜnh vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh cña ®Þa bµn thµnh phè Hµ néi, t«i quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi: “N©ng cao hiÖu qu¶ thi hµnh luËt doanh nghiÖp cña c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh trªn ®Þa bµn thµnh phè Hµ néi “.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. tiếp cận luật doanh nghiệp dưới góc độ quản lý nhà nước. 1. quan điểm nội dung cải cách nền hành chính nhà nước trong giai đoạn hiện nay
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement