Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By mai1tinhyeu_t2_4ever
#751903 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tìm hiểu vấn đề sử dụng hợp đồng mẫu trong đàm phán ký kết hợp đồng mua bán ngoại thương và thực tiễn ở VN
KILOBOOKS.COM
Hîp Dång MÉu Trong Bu«n B¸n Quèc TÕ.


SV- Bïi ThÞ Thanh Mai – A1- CN9
2Môc lôcLêi nãi ®Çu
3Ch−¬ng I: Kh¸i qu¸t chung vÒ hîp ®ång mÉu
51
§Þnh nghÜa vÒ hîp ®ång mÉu & sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña hîp ®ång mÉu
5
2
LÜnh vùc ¸p dông hîp ®ång mÉu
6
3
Ng«n tõ trong hîp ®ång mÉu
7
Ch−¬ng II Nh÷ng ®iÒu kho¶n chung cña hîp ®ång
mÉu & c¸c hîp ®ång mÉu trong bu«n b¸n quèc tÕ
12
I.
§iÒu kho¶n tªn hµng.
12
II.
§iÒu kho¶n sè l−îng.
13
1.
ChØ tiªu sè l−îng vµ c¸ch biÓu thÞ cña nã

2.
Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh träng l−îng

III.
§iÒu kho¶n bao b×
17
1.
Ph−¬ng ph¸p quy ®Þnh chÊt l−îng cña bao b×

2.
Ph−¬ng thøc cung cÊp bao b×

3.
Ph−¬ng thøc x¸c ®Þnh gÝa c¶ cña bao b×

IV.
§iÒu kho¶n vÒ phÈm chÊt
19
1.
Tªn ®iÒu kho¶n vµ c¸c ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh phÈm
chÊt

2.
Ph¹m vi chªnh lÖch cho phÐp vÒ phÈm chÊt

3.
Tr¹ng th¸i hµng ho¸

V.
§iÒu kho¶n giao hµng
26
1.
§iÒu kiÖn c¬ së giao hµng

2.
Thêi gian giao hµng

3.
§Þa ®iÓm giao hµng

4.
Ph−¬ng thøc giao hµng

5.
Th«ng b¸o giao hµng

6.
Nh÷ng qui ®Þnh kh¸c vÒ viÖc giao hµng

VI.
§iÒu kho¶n vËn t¶i
34

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
trong buôn bán ngoại thương phần lớn các giao dịch đàm phán kết thúc bằng việc các bên đương sự ký vào 1 hợp đồng đã in sắn, họ chỉ bổ sung thêm 1 vài khoản riê
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement