Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By dongxuanhathu44
#751374 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thực tiễn áp dụng luật doanh nghiệp 1999 và những vấn đề cần hoàn thiện
KILOBOOKS.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
Thùc tiÕn ¸p dông LuËt Doanh nghiÖp 1999 vµ nh÷ng vÊn ®Ò cÇn hoµn thiÖn

Ph¹m ThÞ Thu H»ng – NhËt 2. K37C – Hµ Néi
i
tr−êng ®¹i häc ngo¹i th−¬ng
khoa kinh tÕ ngo¹i th−¬ng

kho¸ luËn tèt nghiÖp
kho¸ luËn tèt nghiÖp
kho¸ luËn tèt nghiÖp
kho¸ luËn tèt nghiÖp

§Ò tµi: Thùc tiÔn ¸p dông LuËt Doanh nghiÖp
1999 vµ nh÷ng vÊn ®Ò cÇn hoµn thiÖn
Ng−êi thùc hiÖn : Ph¹m ThÞ Thu H»ng
Líp : NhËt 2, C, K37, Hµ néi

Gi¸o viªn h−íng dÉn: PGS -TS Hoµng Ngäc ThiÕtMôC LôC
Hµ Néi,
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Luật DN sau gần 3 năm thực hiện đã đạt được những thành tựu về nhiều mặt. đó là do cùng với những nỗ lực cải cách mở rộng quyền xk
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement