Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By xXx_xXx
#749846 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Bình luận tội giết người trong bộ luật hình sự năm 1999
2
bảo vệ trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa chống mọi hành vi phạm tội, đồng thời
giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và chống
tội phạm.
Nhiệm vụ của luật hình sự Việt Nam xuất phát từ các nhiệm vụ của cách
mạng Việt Nam, các nhiệm vụ cơ bản của nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa
Việt Nam trong từng giai đoạn lịch sử nhất định. Khi nói đến nhiệm vụ của luật
hình sự người ta thường nghĩ đến mặt trừng trị của nó. Nhưng trên thực tế, nhà
nước khi ban hành luật hình sự không chỉ nhằm mục đích áp dụng luật để trừng
trị những người phạm tội mà nhà nước muốn sử dụng luật hình sự như là công
cụ và phương tiện để phòng ngừa tội phạm có hiệu quả nhưng song song với nó
là bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức,
góp phần duy trì trật tự, an toàn Xã hội , trật tự quản lí kinh tế, bảo đảm cho mọi
người được sống trong một môi trường Xã hội và sinh thái an toàn, lành mạnh,
mang tính nhân văn cao. đồng thời, pháp luật hình sự góp phần tích cực loại bỏ
những yếu tố gây ra cản trở cho tiến trình đổi mới và sự nghiệp công nghiệp
hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, Xã hội công bằng
văn minh.
Trong giai đoạn hiện nay nhiệm vụ chính của luật hình sự Việt Nam là:
bảo vệ vững chắc nhà nước xã hội chủ nghĩa, giữ vững an ninh chính trị và trật
tự an toàn Xã hội, tạo điều kiện để nhà nước ta thực hiện thành công sự nghiệp
đổi mới.
Trong tình hình quốc tế phức tạp hiện nay, luật hình sự luôn luôn phải chú
trọng đến nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn
vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, chống mọi hành vi chia rẽ dân tộc, phá hoại khối đoàn
kết toàn dân, bảo vệ vững chắc những thành quả của sự nghiệp đổi mới.
Bộ luật hình sự năm 1999 được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát huy
những nguyên tắc, chế định pháp luật hình sự của nước ta, nhất là của bộ luật
hình sự năm 1985, cũng như những bài học kinh nghịêm từ thực tiễm đấu tranh
phòng ngừa tội phạm trong nhiều thập kỉ qua của quá trình xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc.
Luật hình sự của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là vũ khí sắc bén của nhân dân Việt Nam trong quá trình xấy dựng nước Việt Nam độc lập, giầu mạnh và có
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement