Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nhoxtrieu
#749843 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một vài suy nghĩ về công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia công tác đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
2
PhÇn më ®Çu
A. TÝnh cÊp thiÕt cña c«ng t¸c vËn ®éng quÇn chóng nh©n d©n
trong c«ng t¸c phßng chèng bu«n lËu:
Bu«n lËu lµ lo¹i téi ph¹m mang ®Æc tÝnh kinh tÕ ­ x· héi s©u s¾c,
®Êu tranh chèng bu«n lËu lµ vµ gian lËn th­¬ng m¹i trë nªn quyÕt liÖt vµ nãng báng, mang tÝnh thêi sù. §¶ng vµ nhµ n­íc ta ®· ®Ò ra nhiÒu chñ tr­¬ng, gi¶i ph¸p ®Ó ng¨n chÆn vµ phßng ngõa tÖ n¹n bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i. NghÞ quyÕt Héi nghÞ TW lÇn thø 4 Ban chÊp hµnh TW §¶ng kho¸ VIII ®· nhÊn m¹nh: “T¨ng c­êng sù phèi hîp gi÷a c¸c c¬ quan chøc n¨ng, ph¸t huy vai trß cña nh©n d©n ®Ó tiÕn hµnh cã hiÖu qu¶ nh÷ng biÖn ph¸p chèng bu«n lËu trªn c¸c tuyÕn biªn giíi, vïng biÓn vµ thÞ tr­êng néi ®Þa. Ng¨n chÆn vµ xö lý nghiªm mäi hµnh vi bu«n lËu, gian lËn th­¬ng m¹i hoÆc tiÕp tay, bao che cho bu«n lËu”.
Hµ TÜnh lµ ®Þa bµn nãng báng vµ hÕt søc phøc t¹p trong c«ng t¸c ®Êu
tranh chèng bu«n lËu qua biªn giíi trªn tuyÕn ®­êng bé ë miÒn Trung. Cã thÓ nãi bu«n lËu lµ mét trong nh÷ng träng téi, cuéc ®Êu tranh chèng bu«n lËu ®ßi hái ph¶i kiªn quyÕt triÖt ®Ó vµ cã ph­¬ng ¸n l©u dµi. Do ®ã, bªn c¹nh mÆt tÝch cùc chèng bu«n lËu th× ph¶i ®Æt quan ®iÓm phßng ngõa vËn ®éng quÇn chóng nh©n d©n lªn trªn vµ ®©y lµ nhiÖm vô cã tÝnh l©u dµi, quan träng th­êng xuyªn cña toµn x· héi.
§Ó gãp phÇn ®Êu tranh chèng bu«n lËu, gian lËn th­¬ng m¹i cã kÕt
qu¶, b»ng nhËn thøc lý luËn kÕt hîp víi thùc tiÔn c«ng t¸c, t«i muèn ®Ò cËp “ Mét vµi suy nghÜ vÒ c«ng t¸c vËn ®éng quÇn chóng nh©n d©n tham gia c«ng t¸c ®Êu tranh chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i t¹i ®Þa bµn tØnh Hµ TÜnh”
B. C¬ së lý luËn, ph­¬ng ph¸p ®Ó lµm râ vÊn ®Ò:
§Ò tµi sö dông ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu duy vËt biÖn chøng, duy vËt
lÞch sö, kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a ph­¬ng ph¸p lÞch sö víi ph­¬ng ph¸p l« gÝch, ph­¬ng ph¸p tæng kÕt thùc tiÔn, ®iÒu tra x· héi häc, ph©n tÝch vµ kh¸i qu¸t vÊn ®Ò.
C. Môc ®Ých, néi dung nghiªn cøu:
Môc ®Ých nghiªn cøu lµ luËn gi¶i vÒ vai trß cña quÇn chóng nh©n
d©n tham gia c«ng t¸c ®Êu tranh chèng bu«n lËu lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh dÉn
Hà Tĩnh là địa bàn nóng bỏng và hết sức phức tạp trong công tác đấu tranh chống buôn lậu qua biên giới trên tuyến đường bộ ở miền Trung. Có thể nói buôn lậu là
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement