Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By chungtoila10tn2
#749830 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tham ô tài sản và thực tiễn xét xử tội phạm này tại địa phương
2
cßn cña ®Êt n­íc ta". Do ®ã ®Êu tranh phßng, chèng nh÷ng téi ph¹m vÒ tham
nhòng trong ®ã cã téi tham « tµi s¶n lµ nhiÖm vô quan trong vµ cÊp thiÕt tr­íc
m¾t dµi cña §¶ng vµ nh©n d©n ta.
ë Hµ TÜnh trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, téi tham « tµi s¶n tån t¹i, ph¸t
triÓn vµ diÔn biÕn hÕt søc nghiªm träng, g©y thiÖt h¹i rÊt lín vÒ tµi s¶n cña
c¸c c¬ quan, tæ chøc. Ba n¨m trë l¹i ®©y téi nµy ®­îc xÐt xö kho¶ng 20 vô
nh­ng xu h­íng ngµy cµng cã quy m« lín, tinh vi h¬n, møc ®é thiÖt h¹i g©y ra
cho x· héi nghiªm träng h¬n, cã tÝnh tiÒm Èn cao h¬n mµ cuéc sèng thùc tÕ
®ang ®ßi hái chóng ta ph¶i cã th¸i ®é kiªn quyÕt, nghiªm kh¾c víi nã. Tuy
nhiªn do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau trong ®ã cã nguyªn nh©n do c¸c quy
®Þnh cña ph¸p luËt ch­a ®Çy ®ñ vµ chÆt chÏ. Nªn viÖc phßng chèng téi ph¹m
tham « tµi s¶n ch­a ®em l¹i hiÖu qu¶, lµm gi¶m niÒm tin cña §¶ng vµ Nhµ
n­íc. ChÝnh v× vËy, viÖc nghiªn cøu vÒ téi tham « tµi s¶n vµ thùc tiÔn xÐt xö
lµ viÖc lµm cÇn thiÕt, gãp phÇn vµo c«ng cuéc ®Êu tranh phßng, chèng c¸c téi
ph¹m vÒ tham nhòng nãi chung vµ téi tham « nãi riªng.
Tham ô tài sản là tội phạm được Nhà nước ta quy định từ rất sớm, ngay sau khi giành chính quyền. Điều đó thể hiện quan điểm của Đảng và Nhà nước ta là cương quy
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement