Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By baby_thanhvan45
#749669 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Pháp luật Việt Nam và pháp luật Hoa Kỳ về bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa

2
cã ¶nh h−ëng m¹nh mÏ ®Õn vÞ thÕ c¹nh tranh cña chñ së h÷u n¾m gi÷ quyÒn vµ xa h¬n n÷a lµ cña chÝnh quèc gia cã quyÒn së h÷u ®èi t−îng SHTT ®ã.
§Ó hoµ vµo dßng ch¶y chung cña xu h−íng héi nhËp nh−ng kh«ng bÞ
"hoµ tan" mµ vÉn gi÷ ®−îc vÞ thÕ trªn th−¬ng tr−êng, mét mÆt chóng ta ph¶i c¹nh tranh trªn chÝnh s©n nhµ (tøc lµ thÞ tr−êng trong n−íc), mÆt kh¸c, c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ph¶i t×m c¸ch v−¬n ra vµ thi thè tµi n¨ng ë nh÷ng m«i tr−êng réng lín h¬n. Trong cuéc tr−êng chinh nµy, tµi s¶n trÝ tuÖ võa lµ bÖ ®ì, võa lµ ®éng lùc vµ ngµy cµng trë nªn quan träng. ViÖc nghiªn cøu x©y dùng hÖ thèng b¶o hé SHTT t−¬ng thÝch víi ®ßi hái cña thÕ giíi vµ thiÕt lËp c¬ chÕ thùc thi chóng mét c¸ch hiÖu qu¶, do vËy trë nªn cÊp thiÕt h¬n bao giê hÕt.
Trong c¸c ®èi t−îng SHTT, tuy mçi ®èi t−îng ®Òu cã vai trß nhÊt ®Þnh
nh−ng xÐt trong tÝnh chÊt quan hÖ th−¬ng m¹i hµng hãa quèc tÕ cña ViÖt Nam trong giai ®o¹n hiÖn nay, nh·n hiÖu (NH) trë nªn næi bËt h¬n c¶. Nã g¾n chÆt víi qu¸ tr×nh l−u th«ng hµng hãa vµ lµ mét trong nh÷ng tµi s¶n cã gi¸ trÞ, thËm chÝ lµ mét trong nh÷ng nguån vèn chñ yÕu cña doanh nghiÖp trong cuéc c¹nh tranh khèc liÖt, gay g¾t víi c¸c ®èi thñ cña m×nh.
Theo sè liÖu thèng kª cña Côc SHTT, trong sè c¸c ®¬n ®¨ng ký x¸c
lËp quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp ë ViÖt Nam th× sè ®¬n vÒ NH chiÕm phÇn lín (kho¶ng 70%). Con sè nµy lµ minh chøng cho thÊy ý nghÜa quan träng cña NH víi c¸c nhµ s¶n xuÊt, kinh doanh. NH lµ ph−¬ng thøc ghi nhËn, b¶o vÖ vµ thÓ hiÖn thµnh qu¶ ph¸t triÓn, t¹o ra danh tiÕng vµ lîi thÕ c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. MÆt kh¸c, NH còng gãp phÇn quan träng trong viÖc b¶o vÖ quyÒn lîi cña ng−êi tiªu dïng vµ trËt tù x· héi nãi chung.
Trong khi ®ã, vi ph¹m liªn quan ®Õn NHHH ®· vµ ®ang diÔn ra phæ
biÕn, ngµy cµng tinh vi vµ phøc t¹p, g©y hËu qu¶ tiªu cùc cho chñ së h÷u, cho ng−êi tiªu dïng vµ cho x· héi. Do ®ã, b¶o hé quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp ®èi víi NHHH lu«n lµ vÊn ®Ò bøc xóc ®−îc quan t©m hµng ®Çu ë hÇu hÕt c¸c n−íc trªn thÕ giíi mµ ViÖt Nam còng kh«ng lµ mét ngo¹i lÖ.
Trong các đối t-ợng SHTT, tuy mỗi đối t-ợng đều có vai trò nhất định . nh-ng xét trong tính chất quan hệ th-ơng mại hàng hóa quốc tế của Việt Nam . trong giai đ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement