Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By autranphuong_trinh
#749663 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

1. Tính cấp thiết của đề tài
Dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, công cuộc đổi mới của đất nước trong
những năm qua đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên nhiều mặt về kinh tế,
chính trị, văn hóa xã hội, đời sống của nhân dân ngày càng nâng cao, đất nước ta
ngày càng vững bước đi trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Cùng với
những thành tựu đã đạt được, nhiều vấn đề tiêu cực trong xã hội cũng nảy sinh,
trong đó tình hình tội phạm nói chung, tội phạm cố ý gây thương tích nói riêng
cũng nhiều diễn biến phức tạp và có hướng gia tăng. Trong bối cảnh chung đó,
tình hình tội phạm cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Tây cũng có
nhiều diễn biến phức tạp. Số vụ cố ý gây thương tích xảy ra ở hầu hết các địa
phương trên địa bàn tỉnh, các vụ đánh nhau đông người tham gia và gây thương
tích cho nhiều người có xu hướng gia tăng với tính chất ngày càng nghiêm trọng.
Trước tình hình trên, các cơ quan pháp luật tỉnh Hà Tây đã tập trung thực hiện
tốt công tác đấu tranh và phòng ngừa, nên tình hình tội phạm này đã từng bước
được ổn định.
Do đặc điểm của loại tội phạm cố ý gây thương tích mang tính bạo
lực, xâm phạm trực tiếp đến khách thể quan trọng là quyền bất khả xâm phạm
về thân thể của công dân. Hậu quả của tội phạm này gây ra không chỉ là
thương tích, làm tổn hại sức khỏe của người khác, mà còn làm ảnh hưởng đến
tình hình an ninh, trật tự ở địa phương, gây bất bình trong nhân dân. Bên cạnh
đó, hung thủ thực hiện tội phạm cố ý gây thương tích thường có mối quan hệ
quen biết từ trước với nạn nhân, nhân chứng và những người liên quan nên họ
sợ bị trả thù hay ngại cung cấp thông tin. Đây là nguyên nhân làm cho việc
điều tra thu thập tài liệu, chứng cứ của các cơ quan tiến hành tố tụng nói
chung, hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) trong giai đoạn điều
tra đối với loại án này gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, việc nâng cao chất lượng
hiệu quả hoạt động điều tra và xử lý của các cơ quan tiến hành tố tụng đối với
loại tội phạm cố ý gây thương tích trên địa bàn tỉnh Hà Tây là rất cần thiết.
Theo quy định Hiến pháp và Điều 3 Luật tổ chức VKSND hiện hành
thì VKSND thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình bằng hoạt động thực
hành quyền công tố (THQCT) và kiểm sát hoạt động tư pháp, trong đó có
hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát tuân theo pháp luật trong việc
điều tra các vụ án hình sự của các cơ quan điều tra (CQĐT) và các cơ quan khác
được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra nhằm góp phần đảm bảo
cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất, giữ vững được nền
pháp chế xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở nước ta. Trong những năm qua, hoạt động
THQCT và kiểm sát điều tra (KSĐT) các vụ án hình sự cố ý gây thương tích của
VKSND tỉnh Hà Tây đã có sự tiến bộ rõ rệt, góp phần đảm bảo cho hoạt động
phân loại xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, hoạt
động điều tra thu thập chứng cứ và lập hồ sơ đề nghị truy tố của Cơ quan Cảnh
sát điều tra (CSĐT) được tuân thủ theo quy định của pháp luật; đồng thời, thông
qua hoạt động này, VKSND tỉnh Hà Tây đã góp phần nâng cao hiệu quả công
tác phòng ngừa loại tội phạm cố ý gây thương tích ở địa phương. Bên cạnh
những kết quả đạt được, hoạt động của VKSND trong giai đoạn điều tra các vụ
án hình sự nói chung, các vụ án cố ý gây thương tích nói riêng còn bộc lộ nhiều
hạn chế, thiếu sót như: Chưa thực hiện tốt công tác kiểm sát việc phân loại xử lý
tố giác, tin báo về tội phạm, chất lượng công tác THQCT chưa cao, việc phê
chuẩn các quyết định của CQĐT đôi lúc còn chưa kịp thời; hoạt động kiểm sát
điều tra từ đầu, kiểm sát việc lập hồ sơ vụ án còn chưa thật chủ động, chưa
đầy đủ, toàn diện, việc phát hiện những vi phạm trong hoạt động điều tra của
CQĐT chưa được thường xuyên, kiên quyết, còn hiện tượng nể nang. Các yêu
cầu điều tra chưa đầy đủ, cụ thể nên việc định hướng hoạt động điều tra còn
hạn chế... Do vậy, đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng của công tác điều
tra.
Những hạn chế, tồn tại, thiếu sót trên do nhiều nguyên nhân khác
nhau. Trong đó, nguyên nhân cơ bản là nhận thức về công tác THQCT - KSĐT
của VKSND còn thiếu đầy đủ và chưa thống nhất. Lý luận về hoạt động kiểm
sát trong giai đoạn điều tra các vụ án hình sự chưa được xem xét, nghiên cứu
có tính hệ thống, đầy đủ và toàn diện. Thực tiễn hoạt động của VKSND trong
giai đoạn điều tra các vụ án hình sự nói chung và các vụ án cố ý gây thương
tích nói riêng chưa được quan tâm nghiên cứu, tổng kết thường xuyên.
Để góp phần nâng cao hiệu quả công tác điều tra và xử lý các loại tội
phạm hình sự nói chung, tội phạm cố ý gây thương tích nói riêng. Đồng thời,
góp phần tổng kết kinh nghiệm thực tiễn hoạt động THQCT - KSĐT tội phạm
này trên địa bàn tỉnh Hà Tây, làm nền tảng để xây dựng cơ sở lý luận cho việc
nhận thức và nâng cao chất lượng công tác THQCT - KSĐT các vụ án hình
sự, tác giả đã chọn đề tài nghiên cứu: "Hoạt động của Viện kiểm sát nhân
dân trong giai đoạn điều tra các vụ án cố ý gây thương tích trên địa bàn
tỉnh Hà Tây" làm luận văn Thạc sĩ Luật học là rất cần thiết, nhằm đáp ứng cả
về phương diện lý luận và thực tiễn.
2. Tình hình nghiên cứu đề tài
Đến nay chưa có một công trình khoa học nghiên cứu về hoạt động
của VKSND trong giai đoạn điều tra các vụ án hình sự trên địa bàn tỉnh Hà
Tây. Chỉ có một số một số bài báo khoa học đề cập tới một số khía cạnh và ở
những mức độ khác nhau về hoạt động của VKSND trong giai đoạn điều tra
tội phạm hay có một số công trình khoa học nghiên cứu về hoạt động của
VKSND. Trong đó, có sự đóng góp đáng kể của một số đề tài khoa học sau:
Đề tài: "Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm sát trong
việc đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy trên địa bàn tỉnh Hà Tây" do
VKSND tỉnh Hà Tây thực hiện năm 2002; Đề tài: "Nghiên cứu giải pháp đấu
tranh, phòng ngừa tội phạm cớp tài sản trên địa bàn tỉnh Hà Tây" do
VKSND tỉnh Hà Tây thực hiện năm 2003; Chuyên đề: "Kinh nghiệm giải
quyết những điểm phức tạp liên quan đến lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai
trên địa bàn tỉnh Hà Tây" do VKSND tỉnh Hà Tây thực hiện năm 2005 hoặc
Luận văn thạc sĩ Luật học: "Hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân trong giai
đoạn điều tra các vụ án ma túy - Lý luận, thực tiễn và các giải pháp nâng
cao" của tác giả Nguyễn Mạnh Hiền, năm 2005; Luận văn thạc sĩ Luật học:
"Hoạt động của Cơ quan Cảnh sát điều tra trong điều tra tội phạm gây
thương tích trên địa bàn thành phố Hà Nội" của tác giả Phạm Văn Các, năm
2005; hay chuyên đề: "Vị trí, vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong công
tác phòng ngừa tội phạm" của tác giả Nguyễn Hồng Vinh và tập thể cán bộ
Trường Cao đẳng Kiểm sát năm 2003;...
3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu đề tài khoa học
- Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu những vấn đề lý luận về hoạt động của VKSND trong giai
đoạn điều tra các vụ án cố ý gây thương tích. Đánh giá một cách khách quan
thực trạng hoạt động của VKSND trong giai đoạn điều tra tội phạm này trên
địa bàn tỉnh Hà Tây từ năm 2000 đến 6/2005. Từ đó, chỉ ra những mặt tích
cực, hạn chế, nguyên nhân tồn tại và những vướng mắc đề xuất một số giải
pháp chủ yếu để hoàn thiện lý luận và góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả
hoạt động điều tra các vụ án cố ý gây thương tích trên địa bàn tỉnh Hà Tây.
- Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài
Để đạt được mục đích nêu trên, quá trình nghiên cứu, tác giả tập trung
giải quyết các nhiệm vụ cụ thể như sau:
+ Phân tích làm rõ khái niệm, dấu hiệu pháp lý và đặc điểm hình sự
của tội phạm cố ý gây thương tích.
+ Nghiên cứu làm sáng tỏ mặt lý luận về hoạt động của VKSND trong
giai đoạn điều tra các vụ án cố ý gây thương tích.
+ Khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động của VKSND
trong giai đoạn điều tra các vụ án cố ý gây thương tích trên địa bàn tỉnh Hà
Tây từ năm 2000 đến 6/2005. Chỉ ra những mặt tích cực, hạn chế, nguyên
nhân tồn tại và những vướng mắc trong hoạt động của VKSND trong giai
đoạn điều tra đối với loại án này.
+ Đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác THQCT
và KSĐT của VKSND đối với hoạt động điều tra vụ án hình sự cố ý gây
thương tích trong thời gian tới.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
- Đối tượng nghiên cứu của luận văn: Hoạt động của VKSND trong giai
đoạn điều tra án cố ý gây thương tích trên địa bàn tỉnh Hà Tây. Trong đó, nội
dung cơ bản là hoạt động THQCT và hoạt động kiểm sát việc tuân theo pháp
luật đối với Cơ quan CSĐT trong quá trình thực hiện việc thu thập, xử lý tố giác,
tin báo về tội phạm; khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can; việc áp dụng, thay đổi
hay hủy bỏ biện pháp ngăn chặn; kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt
động điều tra. Kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi,
khám xét, thu giữ, tạm giữ, kê biên tài sản, vật chứng; việc tiến hành thu thập lời
khai người làm chứng, người bị hại, hỏi cung bị can và những người có liên
quan; hoạt động đối chất và nhận dạng, thực nghiệm điều tra và trưng cầu
giám định; việc chấp hành thời hạn điều tra; phục hồi điều tra, điều tra bổ
sung; việc phát hiện và khắc phục nguyên nhân, điều kiện tội phạm; việc ra
các quyết định tạm đình chỉ điều tra, đình chỉ điều tra, phục hồi điều tra và kết
thúc điều tra. Nghiên cứu các quyết định của VKSND sau khi vụ án được kết
thúc điều tra.
- Phạm vi nghiên cứu của đề tài: Hoạt động THQCT và kiểm sát hoạt
động tư pháp của VKSND rất rộng. Nhưng trong đề tài này, tác giả chỉ tập
trung nghiên cứu công tác THQCT - KSĐT của VKSND đối với các vụ án
hình sự cố ý gây thương tích theo quy định tại Điều 104 Bộ luật hình sự (BLHS)
xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Tây từ năm 2000 đến 6/2005 của Cơ quan CSĐT -
Công an các huyện, thị xã và Cơ quan CSĐT tỉnh Hà Tây.
5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của đề tài
Đề tài được thực hiện trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện
chứng, duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các
quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác điều tra, xử lý tội phạm nói

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1019351 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement