Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By thesun_goesdown_lp
#749658 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Xác lập quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam

2
®Þnh vÒ c¸c khÝa c¹nh th−¬ng m¹i liªn quan ®Õn quyÒn së h÷u trÝ tuÖ (TRIPS). Ngoµi ra, ViÖt Nam còng cÇn ph¶i hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt SHTT cña m×nh ®Ó phï hîp víi c¸c hiÖp ®Þnh, hiÖp −íc song ph−¬ng vµ ®a ph−¬ng mµ ViÖt Nam sÏ tham gia trong thêi gian tíi.
Vµo thêi ®iÓm nép ®¬n gia nhËp WTO (1995), hÖ thèng ph¸p luËt SHTT
cña ViÖt Nam bÞ ®¸nh gi¸ lµ cßn nhiÒu ®iÓm "ch−a phï hîp vµ thiÕu hôt lín so víi TRIPS" vµ "ch−a ph¶i lµ mét hÖ thèng ®Çy ®ñ vµ hiÖu qu¶" [7, tr. 12]. §Ó c¶i thiÖn t×nh h×nh nµy vµ còng nh»m b¶o ®¶m thi hµnh c¸c nghÜa vô quèc tÕ, ViÖt Nam ®· x©y dùng mét Ch−¬ng tr×nh hµnh ®éng vÒ SHTT kh¸ cô thÓ vµ nhÊt qu¸n nh»m hoµn thiÖn c¬ chÕ b¶o hé SHTT. Víi nh÷ng nç lùc to lín trong viÖc thùc hiÖn Ch−¬ng tr×nh hµnh ®éng vÒ SHTT, cho tíi nay cã thÓ nãi r»ng vÒ c¬ b¶n c¸c môc tiªu quan träng nhÊt ®· ®¹t ®−îc lµm cho hÖ thèng ph¸p luËt SHTT cña ViÖt Nam cã nh÷ng b−íc tiÕn ®¸ng kÓ. Mét trong nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng nãi nhÊt lµ LuËt SHTT ®· ®−îc Quèc héi khãa IX th«ng qua ngµy 19/11/2005 t¹i kú häp thø 8 vµ sÏ cã hiÖu lùc ngµy 1/7/2006.
Trong c¬ chÕ b¶o hé quyÒn SHTT nãi chung vµ quyÒn së h÷u c«ng
nghiÖp (SHCN) nãi riªng viÖc x¸c lËp quyÒn lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt. §Ó ®−îc Nhµ n−íc b¶o hé, tr−íc hÕt quyÒn ph¶i ®−îc thõa nhËn. QuyÒn SHCN cã thÓ ®−îc x¸c lËp mét c¸ch tù ®éng hoÆc trªn c¬ së ®¨ng ký b¶o hé t¹i c¬ quan cã thÈm quyÒn theo tr×nh tù, thñ tôc luËt ®Þnh. Lµ mét néi dung thuéc c¬ chÕ b¶o hé SHTT, vÊn ®Ò x¸c lËp quyÒn SHCN cña ViÖt Nam hiÖn nay còng ®ang trong giai ®o¹n x©y dùng vµ hoµn thiÖn theo h−íng hµi hßa hãa víi c¸c yªu cÇu cña TRIPS vµ c¸c ®iÒu −íc quèc tÕ (§¦QT) kh¸c mµ ViÖt Nam ®· hoÆc ®ang dù ®Þnh ký kÕt, tham gia.
Lµ mét häc viªn chuyªn ngµnh LuËt D©n sù, hiÖn ®ang c«ng t¸c t¹i
Côc SHTT - c¬ quan cã chøc n¨ng x¸c lËp quyÒn SHCN, t«i lùa chän ®Ò tµi "Xác lập quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam" lµm ®Ò tµi nghiªn cøu trong luËn v¨n cña m×nh víi mong muèn t×m hiÓu, ®¸nh gi¸ vÒ c¬ chÕ, hÖ thèng x¸c lËp quyÒn SHCN trªn c¬ së ph©n tÝch c¸c quy ®Þnh
Trong bối cảnh nhu cầu hội nhập đang trở thành một vấn đề mang tính tất yếu khách quan, kinh tế tri thức chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong nền kinh tế toàn cầu
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement