Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By xvav92x
#749648 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Lý luận về diện và hàng thừa kế trong chế định thừa kế theo pháp luật

2
c¸ nh©n khi thùc hiÖn quyÒn thõa kÕ. §−îc quy ®Þnh t¹i phÇn thø t−, bao gåm 4 ch−¬ng, 56 ®iÒu, tõ §iÒu 631 ®Õn §iÒu 687 cña BLDS n¨m 2005 chÕ ®Þnh thõa kÕ ®· t¹o chuÈn mùc ph¸p lý cho c¸ch øng xö cña c¸c chñ thÓ khi tham gia quan hÖ thõa kÕ, gãp phÇn lµm lµnh m¹nh hãa c¸c quan hÖ x· héi. ChÕ ®Þnh quyÒn thõa kÕ trong BLDS ®· kÕt tinh nh÷ng thµnh tùu cña khoa häc ph¸p lý nh©n lo¹i gãp phÇn gi÷ g×n b¶n s¾c v¨n hãa d©n téc, kÕ thõa vµ ph¸t huy nh÷ng phong tôc tËp qu¸n truyÒn thèng tèt ®Ñp ®· ¨n s©u vµo tiÒm thøc vµ l−u truyÒn qua bao ®êi cña d©n téc ViÖt Nam.
HiÖn nay c¸c tranh chÊp vÒ thõa kÕ cã xu h−íng ngµy cµng gia t¨ng vµ
trë nªn phøc t¹p h¬n. Sù nhËn thøc kh«ng ®Çy ®ñ vÒ ph¸p luËt cña c¸ nh©n, sù ¸p dông ph¸p luËt kh«ng thèng nhÊt gi÷a c¸c cÊp Tßa ¸n lµ nh÷ng yÕu tè lµm cho c¸c vô kiÖn gÆp nhiÒu khã kh¨n, thêi gian gi¶i quyÕt kÐo dµi, ¶nh h−ëng kh«ng tèt ®Õn truyÒn thèng ®¹o ®øc tèt ®Ñp vèn cã tõ l©u ®êi cña d©n téc ViÖt Nam. §Æc biÖt, mét trong nh÷ng khã kh¨n v−íng m¾c lín khi ¸p dông c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®Ó gi¶i quyÕt tranh chÊp thõa kÕ chÝnh lµ vÊn ®Ò x¸c ®Þnh sao cho ®óng vÒ diÖn vµ hµng thõa kÕ.
Tr−íc t×nh h×nh ®ã, viÖc nghiªn cøu, ph©n tÝch, kiÕn nghÞ ®Ó lµm s¸ng
tá mét sè vÊn ®Ò lý luËn vÒ diÖn vµ hµng thõa kÕ trong chÕ ®Þnh thõa kÕ theo ph¸p luËt lµ mét ®ßi hái tÊt yÕu, kh¸ch quan c¶ vÒ mÆt lý luËn còng nh− thùc tiÔn gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp thõa kÕ.
2. T×nh h×nh nghiªn cøu
Do tÇm quan träng cña vÊn ®Ò thõa kÕ nªn néi dung nµy ®· ®−îc rÊt
nhiÒu nhµ khoa häc ph¸p lý quan t©m, nghiªn cøu. TiÕn sÜ Phïng Trung TËp ®· giíi thiÖu víi b¹n ®äc t¸c phÈm "Thõa kÕ theo ph¸p luËt cña c«ng d©n ViÖt Nam tõ n¨m 1945 tõ tr−íc ®Õn nay"; TiÕn sÜ NguyÔn Ngäc §iÖn lµ t¸c gi¶ cña cuèn "B×nh luËn khoa häc vÒ thõa kÕ trong Bé luËt d©n sù ViÖt Nam"; Phã gi¸o s−, TiÕn sÜ §inh V¨n Thanh - TrÇn H÷u BiÒn cã t¸c phÈm "Hái ®¸p vÒ ph¸p luËt thõa kÕ". Ngoµi ra, cßn cã nhiÒu bµi viÕt vÒ ®Ò tµi nµy ®−îc ®¨ng t¶i
Hiện nay các tranh chấp về thừa kế có xu hướng ngày càng gia tăng và trở nên phức tạp hơn. sự nhận thức không đầy đủ về pháp luật của cá nhân, sự áp dụng pháp l
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement