Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By 12_43
#749647 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoàn thiện pháp luật về trưng cầu ý dân ở Việt Nam hiện nay

2
Trong ®iÒu kiÖn chóng ta ®ang phÊn ®Êu x©y dùng Nhµ n−íc ph¸p quyÒn
x· héi chñ nghÜa cña nh©n d©n, do nh©n d©n vµ v× nh©n d©n, th× viÖc ph¸t huy
d©n chñ, huy ®éng trÝ tuÖ vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho nh©n d©n ®−îc tham gia quyÕt
®Þnh c¸c chÝnh s¸ch, quyÕt s¸ch lín cña Nhµ n−íc cã ý nghÜa rÊt quan träng c¶
vÒ mÆt lý luËn còng nh− vÒ hiÖu qu¶ thùc hiÖn ph¸p luËt. Kinh nghiÖm qu¶n lý
®Êt n−íc cña cha «ng tõ x−a ®Õn nay ®· cho thÊy, nh©n d©n bao giê còng lµ
céi nguån cña quyÒn lùc, quyÕt ®Þnh sù h−ng vong cña x· t¾c, bëi thÕ kh«ng
bao giê ®−îc xem nhÑ ý chÝ cña nh©n d©n. ChÝnh v× ®iÒu ®ã, nªn trong thêi
gian gÇn ®©y trong nhiÒu v¨n kiÖn cña §¶ng, nh− NghÞ quyÕt Héi nghÞ lÇn thø
t¸m Ban ChÊp hµnh Trung −¬ng khãa VII, B¸o c¸o chÝnh trÞ cña Ban ChÊp
hµnh Trung −¬ng khãa VIII t¹i §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX cña
§¶ng v.v… ®· x¸c ®Þnh râ sù cÇn thiÕt ph¶i ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n
d©n, ®ång thêi ®Æt ra nhiÖm vô ph¶i sím x©y dùng LuËt tr−ng cÇu ý d©n.
Trªn c¬ së ®ã, vÊn ®Ò Hoµn thiÖn ph¸p luËt vÒ tr−ng cÇu ý d©n ë ViÖt
Nam hiÖn nay
lµ vÊn ®Ò rÊt cÊp thiÕt c¶ vÒ mÆt lý luËn vµ thùc tiÔn. Lùa chän
vÊn ®Ò nµy lµm luËn v¨n th¹c sÜ, chóng t«i hy väng sÏ ®ãng gãp mét phÇn nhá
bÐ cña m×nh vµo viÖc x©y dùng c¸c c¬ së ph¸p lý b¶o ®¶m vµ ph¸t huy quyÒn
lµm chñ cña nh©n d©n, t¹o nªn sù thèng nhÊt gi÷a ý §¶ng, lßng d©n, ®Ó h−íng
tíi x©y dùng mét nÒn d©n chñ míi - nÒn d©n chñ x· héi chñ nghÜa.
2. T×nh h×nh nghiªn cøu

Nh− trªn ®· tr×nh bµy, tr−ng cÇu ý d©n lµ vÊn ®Ò Ýt ®−îc c¸c nhµ khoa häc
ph¸p lý cña n−íc ta chó ý ®Õn. Cã lÏ v× vËy nªn ch−a cã c«ng tr×nh khoa häc lín
nµo nghiªn cøu s©u vµ trùc diÖn vÒ vÊn ®Ò nµy. Cho ®Õn nay, míi chØ cã mét sè
bµi viÕt ®Ò cËp ®Õn mét sè khÝa c¹nh cña vÊn ®Ò tr−ng cÇu ý d©n nh−: Bµn vÒ chÕ
®Þnh tr−ng cÇu ý d©n
(T¹p chÝ Nghiªn cøu lËp ph¸p, sè 57, th¸ng 8 n¨m 2005);
Tr−ng cÇu ý d©n ë Liªn X« vµ liªn bang Nga
(T¹p chÝ Nghiªn cøu lËp ph¸p, sè 59,
th¸ng 9 n¨m 2005); §¸nh gi¸ kÕt qu¶ tr−ng cÇu ý d©n ë Australia (T¹p chÝ
Trưng cầu dân ý là một hình thức dân chủ tiến bộ đã được sử dụng từ cách đây hàng nghìn năm, trong đó nhà nước tạo cơ hội cho người dân được trực tiếp quyết đị
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement