Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By boom_l93_161094
#749645 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoàn thiện pháp luật hợp đồng đáp yêu cầu của nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay


2
vÊn ®Ò hîp ®ång chñ yÕu mang tÝnh hµnh chÝnh mµ tËp trung nhiÒu vµ biÓu
hiÖn râ nÐt ®ã lµ c¸c hîp ®ång theo chØ tiªu ph¸p lÖnh mµ kh«ng thÓ hiÖn ®óng
b¶n chÊt cña hîp ®ång. Sù ra ®êi cña Ph¸p lÖnh Hîp ®ång kinh tÕ, Ph¸p lÖnh
Hîp ®ång d©n sù, Bé luËt D©n sù n¨m 1995 vµ ®Æc biÖt sù ra ®êi Bé luËt D©n sù n¨m 2005, chÕ ®Þnh hîp ®ång ®· ®−îc hoµn thiÖn ë mét møc ®é c¬ b¶n.
MÆc dï Bé luËt D©n sù n¨m 2005 cã nhiÒu quy ®Þnh míi tiÕn bé vÒ hîp
®ång nh−ng viÖc ¸p dông trong thùc tÕ ®ang béc lé nh÷ng ®iÓm bÊt cËp, nh÷ng
thiÕu sãt h¹n chÕ. Thùc tÕ ®ã ®· ®Æt ra nhu cÇu ph¶i nghiªn cøu lµm râ c¸c quy
®Þnh míi cña Bé luËt d©n sù 2005 liªn quan ®Õn hîp ®ång; ®¸nh gi¸ sù t¸c ®éng
cña chóng ®Õn thùc tiÔn ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång, ph¸t hiÖn nh÷ng quy ®Þnh
bÊt hîp lý vµ tõ ®ã ®Ò xuÊt kh¾c phôc nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ®iÒu chØnh ph¸p
luËt ®èi víi quan hÖ hîp ®ång, ®¸p øng yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng…
XuÊt ph¸t tõ lý do nh− vËy mµ häc viªn ®· chän ®Ò tµi: "Hoµn thiÖn
ph¸p luËt hîp ®ång ®¸p yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng theo ®Þnh h−íng
x· héi chñ nghÜa ë ViÖt Nam hiÖn nay" lµm luËn v¨n tèt nghiÖp th¹c sÜ luËt häc.
2. T×nh h×nh nghiªn cøu ®Ò tµi
Khoa häc ph¸p lý ViÖt Nam ®· cã nhiÒu c«ng tr×nh nghiªn cøu ®Ò cËp
tíi c¸c vÊn ®Ò kh¸c nhau cña hîp ®ång nh−: ®Ò tµi luËn ¸n tiÕn sÜ "ChÕ ®é hîp ®ång trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng ë giai ®o¹n hiÖn nay" cña t¸c gi¶ Ph¹m H÷u
NghÞ, Hµ Néi, 1996; §Ò tµi luËn ¸n tiÕn sÜ "X©y dùng vµ hoµn thiÖn ph¸p luËt kinh tÕ nh»m b¶o ®¶m quyÒn tù do kinh doanh ë n−íc ta" cña t¸c gi¶ Bïi
Ngäc C−êng, 2001; §Ò tµi luËn v¨n th¹c sÜ "Hîp ®ång kinh doanh v« hiÖu vµ hËu qu¶ ph¸p lý cña nã" cña t¸c gi¶ Lª ThÞ BÝch Thä, 2002; C«ng tr×nh
nghiªn cøu khoa häc "Thùc tiÔn gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp vÒ giao dÞch d©n sù v« hiÖu t¹i Tßa ¸n nh©n d©n" cña t¸c gi¶ NguyÔn V¨n LuËt, 2003; "Hîp ®ång kinh doanh v« hiÖu: Lý luËn vµ thùc tiÔn", Tµi liÖu Héi th¶o vÒ viÖc xö lý hîp
®ång v« hiÖu, DiÔn ®µn doanh nghiÖp vµ C©u l¹c bé LuËt gia ViÖt - §øc, Hµ
Néi... vµ nhiÒu c«ng tr×nh cña nhiÒu t¸c gi¶ kh¸c. C¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu
Tuy hợp đồng là sự thoả thuận tự nguyện của các bên nhưng để sự tự nguyện đó không ảnh hưởng tới lợi ích của người khác và lợi ích của cộng đồng thì cần thiết c
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement