Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nangbanmai_hoaquynhlan96
#749641 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Nâng cao chất lượng áp dụng pháp luật trong việc giải quyết các tranh chấp quyền sử dụng đất tại Tòa án nhân dân ở nước ta hiện nay

2
ph¸p luËt liªn quan ®Õn c«ng t¸c xÐt xö lo¹i tranh chÊp nµy ch−a ®−îc h−íng dÉn, tËp huÊn kÞp thêi; bªn c¹nh ®ã, tæ chøc bé m¸y, ®éi ngò c¸n bé, c¬ së, vËt chÊt cña c¸c Tßa ¸n ch−a ®−îc tiÕp tôc kiÖn toµn ®Ó ®¸p øng yªu cÇu cña nhiÖm vô c¶i c¸ch t− ph¸p trong ®ã cã viÖc t¨ng thÈm quyÒn trong xÐt xö cho Tßa ¸n cÊp huyÖn.
Theo thèng kª cña Tßa ¸n nh©n d©n tèi cao th× trong nh÷ng n¨m gÇn
®©y c¸c vô, viÖc d©n sù ®Òu t¨ng ®¸ng kÓ. Sè l−îng ®¬n ®Ò nghÞ Tßa ¸n xem xÐt vô ¸n theo tr×nh tù gi¸m ®èc thÈm, t¸i thÈm ngµy mét t¨ng vµ tÝnh chÊt
ngµy cµng phøc t¹p. Trong ®ã phÇn lín lµ c¸c vô, viÖc liªn quan ®Õn tranh chÊp nhµ ë, chuyÓn nh−îng quyÒn sö dông ®Êt chiÕm tû lÖ lín vµ lµ lo¹i tranh chÊp gay go nhÊt, phøc t¹p nhÊt trong sè c¸c tranh chÊp vÒ d©n sù. Do sè
l−îng c¸c vô ¸n t¨ng, tÝnh chÊt ngµy cµng phøc t¹p vµ do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau mµ ho¹t ®éng xÐt xö cña Tßa ¸n cßn béc lé nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh nh− ®Ó qu¸ thêi h¹n xÐt xö theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, tû lÖ c¸c b¶n ¸n,
quyÕt ®Þnh bÞ söa, hñy do vi ph¹m nghiªm träng thñ tôc tè tông vµ do ¸p dông sai ph¸p luËt vÒ néi dung, vÒ thñ tôc tè tông vÉn cßn nhiÒu. Tuy sè b¶n ¸n bÞ hñy, söa kh«ng nhiÒu nh−ng lµ nh−îc ®iÓm lín nhÊt trong ho¹t ®éng xÐt xö.
§¸ng chó ý cã mét sè vô ¸n tranh chÊp vÒ nhµ, ®Êt kÐo dµi qua nhiÒu n¨m, nhiÒu cÊp xÐt xö lµm ¶nh h−ëng ®Õn quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña c«ng d©n. VÉn cßn t×nh tr¹ng mét sè b¶n ¸n gi¶i quyÕt tranh chÊp nhµ, ®Êt tuyªn kh«ng
râ rµng, g©y khã kh¨n cho c«ng t¸c thi hµnh ¸n d©n sù. Trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt vô ¸n, do viÖc nghiªn cøu c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt ch−a ®Çy ®ñ dÉn ®Õn viÖc ®¸nh gi¸ chøng cø thiÕu kh¸ch quan toµn diÖn, ¸p dông v¨n b¶n ph¸p luËt
kh«ng ®óng dÉn ®Õn ph¸n quyÕt sai lÇm hoÆc vi ph¹m nghiªm träng thñ tôc tè tông nªn Tßa ¸n cÊp trªn ph¶i hñy hoÆc söa ¸n cña Tßa ¸n cÊp d−íi. Tr−íc t×nh h×nh ®ã ngµnh Tßa ¸n nh©n d©n ®· tËp trung mäi nguån lùc ®Èy nhanh
tiÕn ®é vµ n©ng cao chÊt l−îng gi¶i quyÕt c¸c lo¹i vô ¸n, ®Æc biÖt lµ c¸c vô ¸n d©n sù ®¶m b¶o thêi h¹n xÐt xö theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, h¹n chÕ ®Õn møc
trong nền tư pháp nước nhà, Toà án được xác định là trụ cột. hoạt động của toà án là nơi thể hiện rõ nhất chất lượng hoạt động và uy tín của hệ thống các cơ qua
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement