Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hachayvn
#749640 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoàn thiện pháp luật về quản lý hành chính nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực thuê đất ở Việt Nam hiện nay


2
Trong c¬ chÕ hµnh chÝnh quan liªu bao cÊp cña nÒn kinh tÕ s¶n xuÊt hiÖn
vËt ë n−íc ta ®· dÉn ®Õn viÖc sö dông, khai th¸c nguån lîi tõ ®Êt ®ai ch−a hiÖu qu¶. Tõ khi ®æi míi toµn diÖn c¸c lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi (1986), khëi ®Çu lµ ®æi míi nÒn kinh tÕ theo c¬ chÕ thÞ tr−êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n−íc, ®Êt ®ai ®ang ®−îc khai th¸c, sö dông hiÖu qu¶ h¬n. §¶ng vµ Nhµ n−íc ®· cã chñ tr−¬ng ®óng ®¾n vµ s¸ng suèt trong viÖc sö dông nguån lîi ®Êt ®ai ®Ó kªu gäi ®Çu t− n−íc ngoµi vµo ViÖt Nam. Cã thÓ nãi, ViÖt Nam ®· thµnh c«ng trong viÖc sö dông ®Êt ®ai vµ nguån lîi tõ ®Êt ®Ó hîp t¸c ®Çu t− víi n−íc ngoµi. §iÒu ®ã ®−îc minh chøng qua tØ lÖ c¸c dù ¸n ®Çu t− n−íc ngoµi d−íi h×nh thøc doanh nghiÖp liªn doanh mµ chñ yÕu bªn ViÖt Nam gãp vèn kinh doanh b»ng quyÒn sö dông ®Êt vµ nh÷ng ®ãng gãp cña ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi ®èi víi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m qua. Nh÷ng thµnh c«ng trong viÖc sö dông vµ khai th¸c lîi thÕ tõ ®Êt ®ai trong lÜnh vùc ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi ®ang ®−îc cñng cè vµ ph¸t triÓn. Tuy vËy, viÖc sö dông ®Êt ®ai trong ®Çu t− n−íc ngoµi t¹i ViÖt Nam cßn béc lé nhiÒu vÊn ®Ò bÊt cËp lµm ¶nh h−ëng ®Õn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t− n−íc ngoµi. §Æc biÖt lµ viÖc cô thÓ ho¸ chÝnh s¸ch vÒ ®Êt ®ai nh»m thu hót ®Çu t− n−íc ngoµi cña Nhµ n−íc ta trong giai ®o¹n ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n−íc trong thêi kú héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ®ang diÔn ra m¹nh mÏ, trong ®ã c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt vµ qu¶n lý nhµ n−íc vÒ ®Êt ®ai ®−îc xem lµ nh÷ng h¹n chÕ, thËm chÝ c¶n trë ho¹t ®éng ®Çu t− cÇn ph¶i ®−îc kh¾c phôc.
Hay nãi mét c¸ch kh¸c, nhu cÇu hoµn thiÖn ph¸p luËt trong qu¶n lý hµnh
chÝnh nhµ n−íc lµ mét thùc tÕ kh¸ch quan c¶ vÒ ph−¬ng diÖn lý luËn vµ thùc tiÔn.
Trªn ph−¬ng diÖn lý luËn cã thÓ x¸c ®Þnh nh÷ng lý do sau ®©y:
LuËt ®Êt ®ai ë n−íc ta cÇn ®−îc söa ®æi, bæ sung. V× ph¸p luËt ph¶n
¸nh thùc tÕ chø ph¸p luËt kh«ng lµm ra thùc tÕ theo nghÜa: C¸c nhµ lËp ph¸p kh«ng thÓ s¸ng t¹o ra c¸c quan hÖ x· héi mµ chØ ghi chÐp ph¶n ¸nh nh÷ng quan hÖ x· héi vµo trong ph¸p luËt. Trªn c¬ së kh¼ng ®Þnh ph¸p luËt cã vai trß chñ yÕu t¸c ®éng ®Õn sù ph¸t triÓn vµ æn ®Þnh x· héi, do ®ã LuËt ®Êt ®ai cÇn
Luật đất đai ở nước ta cần được sửa đổi, bổ sung. vì pháp luật phả ánh thực tế chứ pháp luật không làm ra thực tế theo nghĩa: các nhà lập pháp không thể sáng tạ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement