Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By chuotcong2a_87
#749637 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giám sát thi hành án dân sự ở Việt Nam hiện nay

2
sinh trong thùc tiÔn thi hµnh ¸n d©n sù; m« h×nh tæ chøc bé m¸y c¸c c¬ quan
thi hµnh ¸n d©n sù ch−a thùc sù khoa häc..., trong ®ã cã mét nguyªn nh©n
quan träng lµ gi¸m s¸t thi hµnh ¸n d©n sù cßn nhiÒu bÊt cËp, ch−a thùc sù trë
thµnh c«ng cô b¶o ®¶m thùc hiÖn quyÒn lùc nhµ n−íc trong thi hµnh ¸n d©n
sù. Do ®ã, ®· lµm gi¶m hiÖu lùc, hiÖu qu¶ cña thi hµnh ¸n d©n sù. NhiÒu b¶n
¸n, quyÕt ®Þnh vÒ d©n sù ®· cã hiÖu lùc ph¸p luËt, nh−ng kh«ng ®−îc tæ chøc
thi hµnh døt ®iÓm, ®Æc biÖt, t×nh tr¹ng vi ph¹m ph¸p luËt, tiªu cùc, s¸ch nhiÔu
trong tæ chøc thi hµnh ¸n d©n sù vÉn diÔn ra nhiÒu. §óng nh− ph¸t biÓu cña
Phã Thñ t−íng ChÝnh phñ Ph¹m Gia Khiªm t¹i LÔ kû niÖm 60 n¨m ngµy
truyÒn thèng ngµnh T− ph¸p vµ §¹i héi thi ®ua yªu n−íc ngµnh T− ph¸p lÇn
thø II th¸ng 8 n¨m 2005 lµ "thi hµnh ¸n d©n sù vÉn ch−a cã b−íc chuyÓn biÕn
®¸ng kÓ, vÉn cßn sù phµn nµn cña nh©n d©n ®èi víi thi hµnh ¸n d©n sù", ®·
lµm cho c«ng b»ng x· héi kh«ng ®−îc ®¶m b¶o ë møc ®é cao, hiÖn t−îng vi
ph¹m quyÒn tù do, d©n chñ trong thi hµnh ¸n d©n sù vÉn cßn x¶y ra ®· lµm
gi¶m sót lßng tin cña quÇn chóng nh©n d©n ®èi víi c¸c c¬ quan thi hµnh ¸n
d©n sù nãi riªng vµ lµm suy gi¶m hiÖu qu¶, hiÖu lùc cña bé m¸y nhµ n−íc ta
nãi chung.
XuÊt ph¸t tõ nh÷ng lý do nªu trªn cho thÊy, gi¸m s¸t thi hµnh ¸n d©n sù
lµ mét vÊn ®Ò cÇn ®−îc quan t©m nghiªn cøu mét c¸ch cã hÖ thèng c¶ lý luËn vµ
thùc tiÔn. V× vËy, t¸c gi¶ ®· lùa chän ®Ò tµi "Gi¸m s¸t thi hµnh ¸n d©n sù ë ViÖt Nam hiÖn nay" ®Ó lµm ®Ò tµi luËn v¨n Th¹c sÜ, chuyªn ngµnh: Lý luËn vµ lÞch sö
Nhµ n−íc vµ ph¸p luËt.
2. T×nh h×nh nghiªn cøu liªn quan ®Õn ®Ò tµi
Tr−íc ®©y (tr−íc th¸ng 7/1993), thi hµnh ¸n d©n sù ®−îc ®Æt d−íi sù qu¶n
lý cña Tßa ¸n, do Tßa ¸n ®¶m nhiÖm. Tuy nhiªn, nhiÖm vô chÝnh cña Tßa ¸n lµ
xÐt xö. V× vËy, thi hµnh ¸n d©n sù nh− lµ viÖc lµm "kiªm nhiÖm" cña Tßa ¸n, nªn
thi hµnh ¸n d©n sù cßn ch−a ®−îc quan t©m nghiªn cøu, Ýt cã nh÷ng c«ng tr×nh
khoa häc hay c¸c bµi nghiªn cøu cña c¸c nhµ khoa häc ®Ò cËp ®Õn thi hµnh ¸n
Để đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà n-ớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa, . Đảng và Nhà n-ớc ta đã từng b-ớc tiến hành cải cách về mặt tổ chức và hoạt . động của các cơ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement