Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
#749601 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Xây dựng và hoàn thiện pháp luật về thực hiện chức năng quản lý kinh tế của các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN


2
Qu¶n lý hµnh chÝnh cña ChÝnh phñ vÒ kinh tÕ ®ang ph©n cÊp m¹nh cho
®Þa ph−¬ng, giao quyÒn chñ ®éng h¬n n÷a cho chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng. V× vËy, viÖc luËt hãa c¸c chñ tr−¬ng nµy lµ cÇn thiÐt. Cã nh− vËy ho¹t ®éng thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý kinh tÕ cña ChÝnh phñ míi thèng nhÊt, th«ng suèt vµ
m¹nh mÏ.
Pháp luật về thực hiện chức năng quản lý của các cơ quan hành chính
nhà nước ở địa phương còn là cơ sở để chấn chỉnh bộ máy chính quyền địa
phương, quản lý cán bộ, công chức nhà nước, phòng ngừa tham nhũng, lãng
phí, cửa quyền, làm quyền.
VÒ ph−¬ng diÖn lý luËn, chøc n¨ng kinh tÕ cña nhµ n−íc XHCN trong
thêi kú ®æi míi, trong qu¸ tr×nh x©y dùng chñ nghÜa ph¸p quyÒn ch−a ®−îc lµm râ. Nh÷ng c¬ së ph¸p lý cho viÖc ph©n ®Þnh chøc n¨ng qu¶n lý kinh tÕ vÜ m« víi chøc n¨ng s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¬ chÕ qu¶n lý nhµ n−íc vÒ kinh tÕ
nãi chung còng nh− qu¶n lý kinh tÕ theo ngµnh kÕt hîp víi qu¶n lý kinh tÕ theo vïng l·nh thæ cÇn tiÕp tôc. X¸c ®Þnh râ h¬n cho phï hîp víi yªu cÇu ph¸t triÓn míi ®a d¹ng vµ phøc hîp.
Một lý do quan trọng nữa là trong xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp
luật đồihỉ phải xác định đối tượng điều chỉnh. Việc xác định ranh giới, phạm
vi điều chỉnh của các ngành luật và mối quan hệ đan xen giữa các lĩnh vực
luật cụ thể là những vấn đề hết sức cấp thiết cho hoạt động lập pháp và lập
quy ở nước ta. Như thế, rõ ràng pháp luật về thực hiện chức năng quản lý kinh
tế của chính quyền địa phương là một đối tượng của khoa học pháp lý cần
thiết được nghiên cứu.
Thùc tiÔn qu¶n lý kinh tÕ cña c¸c c¬ quan nhµ n−íc ë ®Þa ph−¬ng ®ang
dÇn ®i vµo nÕp sèng, song gÆp nh÷ng bÊt cËp, khã kh¨n chång chÐo, trïng lÆp
vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n thÓ hiÖn trong ph¸p luËt hiÖn hµnh ®ang lµ nh÷ng "vËt c¶n" cÇn th¸o gì.
Quản lý hành chính của Chính phủ về kinh tế đang phân cấp mạnh cho . địa ph-ơng, giao quyền chủ động hơn nữa cho chính quyền địa ph-ơng. Vì . vậy, việc luật hóa
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement