Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By NT_LH
#749597 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thực trạng pháp luật Việt Nam về trách nhiệm bồi thường thiệt hại của Nhà nước và một số kiến nghị


2
về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước (Điều 619 và Điều 620 Bộ luật Dân
sự 2005 quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại của các cơ quan nhà
nước trong trường hợp cán bộ, công chức gây thiệt hại và trách nhiệm bồi
thường thiệt hại của các cơ quan tiến hành tố tụng trong trường hợp người có
thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây thiệt hại) và các văn bản dưới
luật khác quy định về vấn đề này. Trong thời gian gần đây, Ủy ban Thường
vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 388/2003/NQ-UBTVQH ngày 17 tháng 3
năm 2003 (sau đây gọi tắt lả Nghị quyết số 388) về bồi thường thiệt hại cho
người bị oan do người có thẩm quyền trong tố tụng hình sự gây ra. Như vậy,
về mặt thực tiễn pháp lý, Việt Nam đã thừa nhận trách nhiệm của Nhà nước
trong các trường hợp cụ thể song về mặt thực thi các quy định của pháp luật
thì không hiệu quả. Sự ra đời của Nghị quyết số 388 dù đã góp phần là cơ sở
pháp lý quan trọng để cá nhân, tổ chức có thể bảo vệ quyền lợi của mình
nhưng chưa đầy đủ, bao quát và toàn diện.
Chính từ thực tiễn như vậy, việc nghiên cứu có hệ thống một số vấn
đề lý luận cơ bản, cũng như đánh giá một cách toàn diện nội dung và quá
trình thực thi pháp luật hiện hành về trách nhiệm của Nhà nước sẽ là cơ sở để
xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại của Nhà nước một cách toàn diện,
đầy đủ, góp phần hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm của Nhà nước.
2. Tình hình nghiên cứu đề tài
Trong quá trình tìm hiểu, nghiên cứu có một số chuyên đề nghiên cứu
và bài viết liên quan đến nội dung của đề tài như:
- Luận văn Thạc sĩ Luật học của tác giả Lê Mai Anh: "Những vấn đề
cơ bản về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong Bộ luật Dân
sự". Luận văn này nghiên cứu nhiều vấn đề, trong đó có những nội dung liên
quan đến đề tài nghiên cứu của tác giả như: tiếp cận vấn đề trách nhiệm dân
sự, khái niệm trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng và đặc điểm
pháp lý.
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng và Nhà nước ta trong . công cuộc đổi mới hiện nay là tiến tới xây dựng một Nhà nước pháp quyền xã . hội chủ ngha
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement