Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By rongxanh_arico
#749587 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với các dấu hiệu dùng để phân biệt sản phẩm, dịch vụ theo quy định của pháp luật Việt Nam

2
dÊu hiÖu thÓ hiÖn trªn bao b×, nh·n m¸c, giÊy tê giao dÞch, qu¶ng c¸o cña s¶n phÈm, dÞch vô. Cã rÊt nhiÒu dÊu hiÖu ®Ó ng−êi tiªu dïng cã thÓ nhËn biÕt ®−îc hµng hãa s¶n phÈm nh−: nh·n hiÖu, tªn th−¬ng m¹i, chØ dÉn ®Þa lý…Vµ nh÷ng dÊu hiÖu nµy lµm ph¸t sinh tr¸ch nhiÖm cña chÝnh doanh nghiÖp ®èi víi ng−êi tiªu dïng, ®èi víi x· héi, bëi chóng chÝnh lµ yÕu tè quan träng gióp ng−êi tiªu dïng x¸c ®Þnh s¶n phÈm, dÞch vô mµ hä mong muèn.
Tuy vËy, mét mÆt c¸c nhµ s¶n xuÊt, kinh doanh ph¶i lo phôc vô cho
ng−êi tiªu dïng, ®em ®Õn cho ng−êi tiªu dïng nh÷ng s¶n phÈm, dÞch vô víi chÊt l−îng tèt nhÊt, mét mÆt kh¸c ®Ó tån t¹i hä buéc ph¶i ®èi mÆt víi n¹n hµng nh¸i, hµng gi¶ ®ang trµn ngËp trªn thÞ tr−êng víi nh÷ng sù sao chÐp, m« pháng, nh¸i theo ngµy cµng tinh vi. T×nh tr¹ng x©m ph¹m quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp ®ang ngµy cµng diÔn ra mét c¸ch trµn lan vµ cã quy m«, thñ ®o¹n ngµy cµng tinh vi vµ réng kh¾p lµm ¶nh h−ëng nghiªm träng ®Õn m«i tr−êng kinh doanh lµnh m¹nh mµ ph¸p luËt ®ang b¶o vÖ; quyÒn lîi cña ng−êi tiªu dïng còng v× thÕ mµ kh«ng ®−îc ®¶m b¶o. ChÝnh v× vËy, vÊn ®Ò ph¶i x©y dùng vµ hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt vÒ b¶o hé quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp nãi chung vµ b¶o hé quyÒn SHCN ®èi víi nh·n hiÖu hµng hãa (NHHH), tªn th−¬ng m¹i, chØ dÉn ®Þa lý ®ang ngµy cµng trë nªn bøc xóc ®èi víi nh÷ng ng−êi kinh doanh ch©n chÝnh, ®©y còng lµ ®ßi hái lµm trong s¹ch thÞ tr−êng nh»m b¶o vÖ cho quyÒn lîi cña ng−êi tiªu dïng. Khi thùc hiÖn ®−îc c¸c b¶o hé nµy lµ ®−¬ng nhiªn chóng ta ®· thùc hiÖn ®−îc ®ßi hái trong s¹ch vµ lµnh m¹nh hãa thÞ tr−êng.
Trong bèi c¶nh hiÖn nay, khi nhu cÇu héi nhËp lµ vÊn ®Ò mang tÝnh tÊt
yÕu kh¸ch quan, kinh tÕ tri thøc chiÕm tû träng cao trong nÒn kinh tÕ toµn cÇu th× vÊn ®Ò b¶o hé së h÷u c«ng nghiÖp cµng ®−îc ®Æt ra lµ vÊn ®Ò bøc thiÕt cña bÊt cø quèc gia nµo, ®Æc biÖt lµ ViÖt Nam. ChiÕn l−îc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ViÖt Nam tõ 2001 ®Õn 2010 ®· chØ râ mét trong nh÷ng môc tiªu c¬ b¶n trong viÖc x©y dùng vµ hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt cña ViÖt Nam lµ "chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ theo lé tr×nh phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña n−íc ta nh»m
Trong bối cảnh hiện nay, khi nhu cầu hội nhập là vấn đề mang tính tất yếu khách quan, kinh tế trí thức chiếm tỷ trọng cao trong nền kinh tế thì vấn đề bảo hộ sở
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement