Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Pat
#749581 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Gian lận thương mại trong hoạt động kinh doanh và quá trình phát triển kinh tế2
1.6. Trªn tuyÕn ®−êng hµng kh«ng.............................................................. 27
1.7. TuyÕn ®−êng B−u ®iÖn ......................................................................... 28
1.8. GLTM trong néi ®Þa ............................................................................. 28
1.9. §èi t−îng tham gia vµo ho¹t ®éng bu«n lËu vµ GLTM ....................... 30
1.10. NhËn ®Þnh chung ................................................................................ 31
2. Thùc tr¹ng t¹i mét sè cöa khÈu vµ ®Þa ph−¬ng. Mét sè mÆt hµng bu«n lËu vµ
GLTM phæ biÕn........................................................................................... 32
2.1. Thùc tr¹ng t¹i mét sè cöa khÈu ®Þa ph−¬ng ......................................... 32
2.2. Mét sè mÆt hµng bu«n lËu vµ GLTM phæ biÕn .................................... 41
II. Nguyªn nh©n vµ thñ ®o¹n cña bän bu«n lËu vµ GLTM................... 43
1. Thñ ®o¹n cña bän bu«n lËu vµ GLTM .................................................... 43
1.1. Nh÷ng thñ ®o¹n qua ®−êng chÝnh ng¹ch.............................................. 43
1.2. Nh÷ng thñ ®o¹n theo ®−êng kh«ng chÝnh ng¹ch.................................. 48
2. Nguyªn nh©n cña tÖ n¹n bu«n lËu vµ GLTM .......................................... 51
2.1. Nguyªn nh©n kh¸ch quan..................................................................... 51
2.2. Nguyªn nh©n chñ quan......................................................................... 54
III. Chèng GLTM - KÕt qu¶ vµ h¹n chÕ ................................................. 57
1. KÕt qu¶ ®¹t ®−îc...................................................................................... 57
2. H¹n chÕ.................................................................................................... 57
IV. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n trong c«ng t¸c chèng GLTM .......... 61
1. ThuËn lîi.................................................................................................. 61
2. Khã kh¨n ................................................................................................. 62
Ch−¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p chèng GLTM ë ViÖt Nam...................... 65
Kinh tế thị tr-ờng và những đặc tr-ng của nó cũng nh- sự tự do kinh . doanh trong kinh tế thị tr-ờng đã mở ra những điều kiện thuận lợi cho hoạt . động kinh d
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement