Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Reynald
#749577 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Pháp luật về đăng ký bất động sản ở Việt Nam. Thực trạng và giải pháp

2
®éng s¶n thiÕu ®ång bé, thiÕu sù phèi hîp cã hiÖu qu¶ vµ kh«ng t¸ch b¹ch gi÷a
qu¶n lý vÒ hiÖn tr¹ng víi qu¶n lý vÒ t×nh tr¹ng ph¸p lý cña bÊt ®éng s¶n.
Thø ba, tÝnh kh«ng æn ®Þnh vÒ tæ chøc, sù kh«ng thèng nhÊt vÒ thÈm
quyÒn gi÷a c¸c c¬ quan ®¨ng ký t¹i mçi ®Þa ph−¬ng, sù ph©n t¸n vÒ thÈm quyÒn
®¨ng ký bÊt ®éng s¶n còng nh− m« h×nh c¬ quan ®¨ng ký bÊt ®éng s¶n kh«ng
phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng trong nh÷ng n¨m qua ®· dÉn
®Õn hËu qu¶ lµ viÖc qu¶n lý hå s¬ kh«ng thèng nhÊt, th«ng tin vÒ bÊt ®éng s¶n
kh«ng tËp trung, bÞ gi¸n ®o¹n, c¬ chÕ ®¨ng ký vµ hÖ thèng ®¨ng ký hiÖn nay
ch−a t¹o ra ®−îc mét “hå s¬”, “lý lÞch” tËp trung, râ rµng, dÔ dµng tiÕp cËn ®èi
víi bÊt ®éng s¶n – hµng ho¸.
Thø t−, hiÖu qu¶ ho¹t ®éng ®¨ng ký bÊt ®éng s¶n cßn béc lé nhiÒu yÕu
kÐm, nhµ n−íc ch−a kiÓm so¸t ®−îc ®Çy ®ñ c¸c diÔn biÕn cña thÞ tr−êng bÊt ®éng
s¶n ®ang ngµy cµng ph¸t triÓn dÉn ®Õn t×nh tr¹ng c¸c giao dÞch “ngÇm” vÒ bÊt
®éng s¶n vÉn diÔn ra vµ cã tÝnh phæ biÕn .
Thùc tr¹ng trªn ph¸n ¸nh nhu cÇu hoµn thiÖn ph¸p luËt trong lÜnh vùc ®¨ng
ký bÊt ®éng s¶n nh»m mang l¹i c¸c lîi Ých thiÕt thùc cho ng−êi d©n th«ng qua
viÖc ®¶m b¶o quyÒn së h÷u tµi s¶n lµ quyÒn c¬ b¶n ®· ®−îc HiÕn ph¸p c«ng
nhËn, ®ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi h¬n cho c¸c c¬ quan qu¶n lý, ®¨ng ký bÊt
®éng s¶n. §Æc biÖt, tr−íc yªu cÇu æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn thÞ tr−êng bÊt ®éng s¶n ë
n−íc ta, th× nh÷ng c¶i c¸ch trong lÜnh vùc ®¨ng ký bÊt ®éng s¶n lµ hÕt søc cÇn
thiÕt.
Víi nhËn thøc nh− vËy, t«i chän vÊn ®Ò: “Ph¸p luËt vÒ ®¨ng ký bÊt ®éng
s¶n ë ViÖt nam. Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p“ lµm ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc.
2. T×nh h×nh nghiªn cøu ®Ò tµi
§Õn nay, ch−a cã mét c«ng tr×nh khoa häc nµo nghiªn cøu cô thÓ vÒ vÊn ®Ò
nµy. Cho ®Õn thêi gian gÇn ®©y, do yªu cÇu kh¸ch quan cÇn sím ban hµnh LuËt
®¨ng ký bÊt ®éng s¶n nªn ®· cã mét sè héi th¶o, chuyªn ®Ò vÒ vÊn ®Ò nµy, liªn
quan ®Õn néi dung ®Ò tµi nh−: “Chuyªn ®Ò vÒ ®¨ng ký bÊt ®éng s¶n” ®¨ng trªn
Đăng ký bất động sản với ý nghĩa xác định bất động sản, xác định quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản đã được triển khai tại việt Nam từ nhiều năm qua. tron
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement