Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By magic_thichyeu_lovely
#748809 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Hoàn thiện pháp luật hôn nhân và gia đình trong xu thế toàn cầu hóa
Bài tập học kỳ môn luật hôn nhân và gia đình
2
A.ĐẶT VẤN ĐỀ
Pháp luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam sinh ra với nhiệm vụ góp phần xây dựng,
hoàn thiện và bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình tiến bộ, xây dựng chuẩn mực pháp lý
cho cách ứng xử của các thành viên trong gia đình, kế thừa và phát huy truyền thống đạo
đức tốt đẹp của gia đình Việt Nam nhằm xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ,
hạnh phúc, bền vững. Trong mỗi từng giai đoạn thì lại đặt ra cho pháp luật hôn nhân và
gia đình một nhiệm vụ. Những năm qua pháp luật hôn nhân và gia đình tuy đã hoàn
thành tốt nhiệm vụ của mình nhưng các quan hệ xã hội ngày càng biến đổi nên yêu cầu
pháp luật hôn nhân gia đình cũng phải có những thay đổi sao cho phù hợp với tình hình
thực tế. Trong phạm vi đề bài ta sẽ cùng đi tìm hiểu vấn đề : “ Hoàn thiện pháp luật
hôn nhân và gia đình trong xu thế toàn cầu hóa”.
B.GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I.Sự cần thiết phải hoàn thiện pháp luật hôn nhân gia đình trong xu thế toàn cầu
hóa.
Toàn cầu hóa là khái niệm dùng để miêu tả các thay đổi trong xã hội và trong nền
kinh tế thế giới, tạo ra bởi mối liên kết và trao đổi ngày càng tăng giữa các quốc gia, các
tổ chức hay các cá nhân ở góc độ văn hoá, kinh tế, v.v. trên quy mô toàn cầu. Toàn cầu
hóa đã tạo ra sự phát triển kinh tế, sự giao lưu của các nền văn hóa làm cho xã hội ngày
càng phát triển. Nhưng đồng thời đi vào hội nhập và toàn cầu hóa, xã hội Việt Nam cũng
đang chịu những tác động tiêu cực.Gia đình, tế bào cơ sở của xã hội, tất yếu có những
biến động khi xã hội đang thay đổi, có những đổi mới trong quan hệ giữa các thành viên
gia đình, giữa cá nhân và gia đình. Mặt trái của toàn cầu hóa đã và sẽ tiếp tục tác động
mạnh tới các giá trị đạo đức, lối sống tốt đẹp của gia đình và văn hóa truyền thống tốt
đẹp của dân tộc. Trong hôn nhân đã xuất hiện chủ nghĩa thực dụng, tỷ lệ ly hôn tăng,
hình thành quan niệm dễ dãi trong quan hệ nam, nữ; làm cho mối quan hệ giữa các thành
viên trong gia đình trở nên lỏng lẻo...
Hơn nữa, trải qua nhiều năm pháp luật hôn nhân gia đình đã có nhiều điểm tỏ ra
không sát với thực tế nên yêu cầu hoàn thiện những thiếu sót là nhiệm vụ đặt ra. Việc
Pháp luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam sinh ra với nhiệm vụ góp phần xây dựng, hoàn thiện và bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình tiến bộ, xây dựng chuẩn mực ph
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement