Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hoatuyet_8891
#748700 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: nguyên tắc tập trung dân chủ và ý nghĩa của nguyên tắc này trong quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay
2
không có sự lãnh đạo trung thống nhất sẽ dẫn đến tình trạng tùy tiện, vô chính phủ,
cục bộ địa phương.
Trong lĩnh vực quản lí hành chính nhà nước, nguyên tắc tập trung dân chủ
biểu hiện ở những nội dung sau:
1. Sự phụ thuộc của cơ quan hành chính nhà nước vào cơ quan quyền lực
nhà nước cùng cấp
Nhân dân trực tiếp bầu ra các cơ quan đại diện hay cơ quan quyền lực nhà
nước rồi ủy quyền cho các cơ quan này bầu ra hoặc phê chuẩn các chức vụ lãnh
đạo của các cơ quan đại diện và các cơ quan nhà nước khác. Các cơ quan nhà nước
khác phải chịu trách nhiệm, báo cáo công tác trước cơ quan đại diện và chịu sự
kiểm tra, giám sát của cơ quan đại diện và đồng thời các cơ quan, công chức nhà
nước phải chịu trách nhiệm trước nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân và báo
cáo hoạt động trước nhân dân. Như vậy người dân đã sử dụng quyền lực nhà nước
thông qua hệ thống các cơ quan quyền lực nhà nước do chính họ bầu ra để thay
mặt họ trực tiếp thực hiện quyền lực đó, Hiến pháp của Nhà nước ta ghi nhân điều
đó tại Điều 6 Hiến pháp 1992 (sửa đổi bổ sung năm 2001) như sau: “Nhân dân sử
dụng quyền lực nhà nước thông qua Quốc hội và hội đồng nhân dân là nhưng cơ
quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, do nhân dân bầu ra và chịu
trách nhiệm trước nhân dân”.
Một hệ thống cơ quan hành chính từ trung ương đến địa phương được hình
thành nhằm thực hiện chức năng quản lí hành chính nhà nước trên các lĩnh vực của
đời sống xã hội. Trong tổ chức và hoạt động các cơ quan hành chính nhà nước luôn
có sự phụ thuốc vào cơ quan quyền lực nhà nước cùng cấp. Cơ quan quyền lực nhà
nước luôn có các quyền hạn nhất định trong việc thành lập, sáp nhập hay giải thể
các cơ quan hành chính nhà nước cùng cấp. Ví dụ ở trung ương, Quốc hội thành
lập ra Chính phủ - cơ quan thực hiện quyền hành pháp; ở địa phương từ cấp tỉnh,
Nguyên tắc tập trung dân chủ là một nguyên tắc Hiến định, được quy định tại Điều 6 Hiến pháp 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) như sau: “Quốc hội, Hội đồng nhân
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement