Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tj_xjnh
#748578 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Thực trạng ban hành văn bản pháp pháp luật khiếm khuyết- Một số nhận xét và kiến nghị
2
khiếm khuyết, qua đó xây dựng nên bức tranh toàn cảnh về thực trạng văn bản pháp luật khiếm khuyết ở Việt Nam.
1. Thực trạng ban hành văn bản pháp luật khiếm khuyết do không
đáp ứng yêu cầu về chính trị.
Những văn bản pháp luật không đáp ứng được yêu cầu về chính trị chính là
những văn bản pháp luật (chủ yếu là văn bản quy phạm pháp luật) có nội dung không phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng. Văn bản pháp luật được ban hành nhưng có nội dung không phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng bị coi là khiếm quyết và buộc cơ quan có thẩm quyền phải tiến hành xử lí. Bên cạnh đó, văn bản pháp luật có nội dung không phù hợp với ý chí và lợi ích chính đáng của nhân dân cũng bị coi là khiếm khuyết về chính trị
Đầu tiên, một vấn đề cần khẳng định chính là ở nước ta, Đảng Cộng sản Việt
Nam là Đảng cầm quyền duy nhất lãnh đạo đất nước thông qua các nghị quyết, các quyết sách chiến lược của Đảng. Nhà nước thể chế hóa những nghị quyết của Đảng bằng pháp luật để lãnh đạo đất nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội.
Trong những năm qua, có thể nói tất cả các văn bản quy phạm pháp luật đều
phản ánh trung thành đường lối của Đảng. Tuy nhiên, trong quá trình lãnh đạo đất nước qua những thời kỳ khác nhau của lịch sử Đảng ta cũng không tránh khỏi những sai lầm đáng tiếc. Trong những thời kì này, các văn bản quy phạm pháp luật đã làm tốt vai trò của mình là: thể chế hóa đường lối của Đảng một cách toàn diện và trung thành. Tuy nhiên, trên thực tế hoạt động ban hành văn bản pháp luật cũng để lại không ít những vấn đề không hoàn toàn phù hợp với quan điểm của Đảng ở những giai đoạn lịch sử nhất định. Có thể thấy biểu hiện khiếm khuyết này qua ví dụ sau:
Năm 1954 Đảng ta có chủ trương cái cách ruộng đất đánh đổ, cải tạo địa
chủ, chia ruộng đất cho dân cày nghèo. Lúc này có Luật Cải cách ruộng đất đã thể chế hóa chủ trương chính sách trên của Đảng. Trong nội dung của Luật Cải cách ruộng đất chứa đựng một số quy phạm đi ngược lại đường lối, chủ trương của Đảng, gây bất bình trong nhân dân. Khi nhận thấy những khiếm khuyết trên, vào năm 1956 Đảng đã sửa sai và ban hành văn bản luật sửa đổi Luật Cải cách ruộng đất.
Mặt khác, việc thực hiện pháp luật một cách tự giác, nghiệm minh sẽ trở
thành ý thức pháp luật của cộng đồng. Nhưng nếu những văn bản quy phạm pháp luật được ban hành không phù hợp với nguyện vọng, ý chí chính đáng của nhân
Pháp luật, với chức năng điều chỉnh các mối quan hệ xã hội, định hướng sự phát triển của chúng theo hướng phù hợp với bản chất của Nhà nước, vì lợi ích chung và
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement