Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tuanlin_10101984
#748494 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Phân tích mối liên hệ giữa phương pháp thuyết phục và phương pháp cưỡng chế trong quản lý hành chính
quyền đối với những cá nhân hoặc tổ chức nhất định trong trường hợp pháp lụât
quy định, về mặt vật chất hoặc tinh thần nhằm buộc cá nhân đó phải thực hiện hay
không được thực hiện những hành vi nhất định đối với tài sản của cá nhân hay tổ
chức hoặc tự do thân thể của cá nhân. Phương pháp cưỡng chế thường được sử
dụng trong những trường hợp quyết định đơn phương không thực hiện một cách tự
giác. Phương pháp cưỡng chế giữ vai trò quan trọng trong quản lý hành chính nhà
nước. Nếu không có cưỡng chế thì kỷ cương nhà nước và xã hội không được đảm
bảo, pháp chế xã hội chủ nghĩa không được tôn trọng, tạo điều kiện để mọi tội
phạm gia tăng.
III.
Mối liên hệ giữa phương pháp thuyết phục và phương pháp cưỡng chế
Phương pháp cưỡng chế và thuyết p hục đều nhằm đến mục đích là đảm bảo thực
hiện nhiệm vụ quản lý một cách hợp lý và hiệu quả. Những nhiệm vụ quản lý được
thực hiện bằng việc ban hành những quyết định áp dụng phù hợp ở các cấp tương
ứng, nhưng những nhiệm vụ đó phải dựa trên phương pháp quản lý tương ứng phù
hợp, trở thành biện pháp, cách thức thi hành những quyết định đó trên cơ sở thuyết
phục, động viên. Đối với phương pháp cưỡng chế, khi nào mà chủ thể quản lý áp
dụng phương pháp thuyết phục không hiệu quả thì mới cần đến cưỡng chế. Để thi
hành quyết định quản lý nào đó có thể sử dụng phương pháp cưỡng chế, nhưng
không phải lúc nào cũng áp dụng được, bởi phương pháp cưỡng chế có ý nghĩa
khi không có khả năng đảm bảo thực hiện quyết định thông qua phương pháp
thuyết phục. Vịêc bắt buộc thực hiện quyết định này hay quyết định khác cũng
không có ý nghĩa khi không có đối tượng để cưỡng chế. Đó là khi những đối tượng
liên quan tự giác thực hiện quyết định đơn phương của chủ thể quản lý hành chính,
khi đó phương pháp thuyết phục thực sự có hiệu quả. Quyết định hành chính và
hoạt động hành chính của cơ quan hành chính nhà nước trong trường hợp này
không cần đảm bảo bằng cưỡng chế. Cả hai phương pháp trong thực tế không tách
Trong bất kỳ hoạt động nào của quản lý hành chính nhà nước thì những nguyên tắc được xác lập là yếu tố quan trọng trong việc tổ chức và quản lý được hiệu quả và
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement