Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By zaizai_xitrai
#748327 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về hoạt động thẩm định, thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật
LuËn v¨n Tèt nghiÖp Hoµng ThÞ Cóc
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 1999, và được sửa đổi, bổ
sung năm 2002; Nghị định 161/ 2005/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng
dẫn thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật và quy chế thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm
pháp luật ban hành kèm theo Quyết định số 05/2007/QĐ-TTg ngày 10-
01-2007 của Thủ tướng Chính phủ. Việc thẩm định, thẩm tra dự án, dự
thảo văn bản quy phạm pháp luật đã có bước chuyển biến về chất, góp
phần nâng cao hiệu quả của công tác xây dựng pháp luật, đồng thời đảm
bảo tính thống nhất đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tuy nhiên, thực tiễn ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong thời
gian qua cho thấy, hoạt động thẩm định, thẩm tra dự án, dự thảo văn bản
quy phạm pháp luật còn bộc lộ một số hạn chế nhất định như: thời hạn
thẩm định, thẩm tra kéo dài, nội dung thẩm định, thẩm tra có khi còn
nặng về hình thức, thiếu các biện pháp khảo sát rộng rãi, chất lượng văn
bản thẩm định, thẩm tra đôi khi chưa đáp ứng được những yêu cầu, đòi
hỏi đặt ra. Tình trạng này có nhiều nguyên nhân, một trong những nguyên
nhân đó là chưa xác định được một cơ chế thẩm định, thẩm tra thực sự
hợp lý và hiệu quả; một số quy định của pháp luật về hoạt động thẩm
định, thẩm tra còn mang tính nguyên tắc, thiếu tính cụ thể; việc tổ chức
thẩm định, thẩm tra còn chưa kịp thời; đội ngũ cán bộ công chức thực
hiện công tác thẩm định, thẩm tra còn thiếu về số lượng, và bất cập về
chất lượng; sự phối hợp giữa cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan thẩm
định, thẩm tra và các bộ, ngành có liên quan còn chưa chặt chẽ; một số
điều kiện đảm bảo cần thiết đối với hoạt động thẩm định, thẩm tra còn
hạn chế, bất cập...
Để đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất và đồng bộ
của hệ thống pháp luật cũng như tính khả thi của văn bản quy phạm pháp
thực tiễn ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong thời gian qua cho thấy, hoạt động thẩm định, thẩm tra dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật còn bộc lộ m
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement