Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By thuynguyen_bmt
#747183 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Thực tiễn tổ chức cưỡng chế tại cơ quan Thi hành án dân sự huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
2
2
c¸c hå s¬ do c¸c C¬ quan Thi hµnh ¸n ®Þa ph­¬ng kh¸c uû th¸c thùc hiÖn. Theo sè
liÖu thèng kª trong mÊy n¨m gÇn ®©y cho thÊy:
­ N¨m 2005 sè vô viÖc ph¶i thi hµnh lµ 355 viÖc víi sè tiÒn lµ
2.706.018.000®ång.
­ N¨m 2006 sè vô viÖc ph¶i thi hµnh lµ 588 viÖc víi sè tiÒn lµ
3.098.128.000®ång.
Thùc tÕ còng cho thÊy hµng n¨m sè viÖc ®­îc C¬ quan Thi hµnh ¸n D©n sù
huyÖn T©n Yªn ®­a ra thi hµnh ngµy mét gia t¨ng. Nh­ng do T©n Yªn lµ mét huyÖn
miÒn nói, kinh tÕ cßn nghÌo, ®a sè ng­êi d©n lµm n«ng nghiÖp nªn thu nhËp thÊp,
tr×nh ®é thÊp vµ sù hiÓu biÕt Ph¸p luËt cßn h¹n chÕ nªn sè vô VPPL ngµy cµng
t¨ng vÒ tÝnh chÊt, quy m« vµ c¬ cÊu, cïng víi ®ã lµ nh÷ng nghÜa vô d©n sù mµ
®­¬ng sù ph¶i thùc hiÖn víi bªn ®­îc thi hµnh còng t¨ng lªn. Trong khi ®ã víi mét
nÒn kinh tÕ cßn nghÌo nµn l¹c hËu kh«ng c©n b»ng víi c¸c vô vi ph¹m ph¸p luËt. V×
vËy cã nhiÒu vô viÖc ®­¬ng sù kh«ng tù nguyÖn thi hµnh, nh­ng thùc tÕ l¹i kh«ng
cã ®iÒu kiÖn thi hµnh ¸n dÉn ®Õn l­îng ¸n cßn tån ®äng nhiÒu. Lý do chñ yÕu lµ
ng­êi ph¶i thi hµnh ¸n ®ang chÊp hµnh h×nh ph¹t tï, kh«ng cã tµi s¶n, kh«ng cã thu
nhËp hoÆc bá ®i khái ®Þa ph­¬ng.
Nªn hµng n¨m sè vô viÖc mµ c¬ quan thi hµnh ¸n ¸p dông biÖn ph¸p c­ìng chÕ
Thi hµnh ¸n cßn chiÕm tØ lÖ rÊt nhá so víi tæng sè vô viÖc ph¶i ®­a ra thi hµnh.
MÆt kh¸c, hiÖn nay do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau. Ch¼ng h¹n sè vô viÖc ly h«n
cã chiÒu h­íng ngµy cµng ra t¨ng, vÊn ®Ò chia tµi s¶n sau khi ly h«n rÊt phøc t¹p,
nhiÒu vô c¸c ®­¬ng sù kh«ng tù nguyÖn thi hµnh, kh«ng chÞu phèi hîp víi c¬ quan
thi hµnh ¸n, ®­¬ng sù tá th¸i ®é kh«ng hîp t¸c hoÆc chèng ®èi dÉn tíi ph¶i ¸p dông
biÖn ph¸p c­ìng chÕ. H¬n thÕ n÷a nhiÒu vô ®­¬ng sù cã tµi s¶n nh­ng cè t×nh trèn
tr¸nh dÉn tíi t×nh tr¹ng b¶n ¸n kh«ng thi hµnh ®­îc.
MÆc dï sè vô viÖc ph¶i ¸p dông biÖn ph¸p c­ìng chÕ kh«ng nhiÒu. Tuy nhiªn
®©y lµ biÖn ph¸p cuèi cïng vµ cøng r¾n nhÊt nhÊt trong suèt qu¸ tr×nh thi hµnh ¸n
nªn kh©u chuÈn bÞ ph¶i rÊt kü cµng vµ kü l­ìng. V× vËy hµng n¨m C¬ quan Thi
Để thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn về công tác tư pháp, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, của các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement