Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By yuanfang_dnt
#745398 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Cải cách thủ tục hành chính
LỜI MỞ ĐẦU
Cai cach thu tuc hanh chinh la môt giai phap quan trong nhăm hoan thiên hê
thông thê chê hanh chinh, cơ chê, chinh sach phu hơp vơi thơi ky công nghiêp hoa hiên đai hoa đât nươc, ma trươc hêt la cac thê chê vê kinh tê, vê tô chưc va hoat đông cua hê thông hanh chinh. Đông thơi, cai cach thu tuc hanh chinh cung giup đôi mơi quy trinh xây dưng va ban hanh văn ban quy pham phap luât, khăc phuc tinh cuc bô trong viêc chuân bi, soan thao cac văn ban; đê cao trach nhiêm cua tưng cơ quan trong qua trinh xây dưng thê chê, phat huy dân chu, huy đông tri tuê cua nhân dân đê nâng cao chât lương văn bản quy pham phap luât, xoa bo vê cơ ban cac thu tuc hanh chinh mang tinh quan liêu, rươm ra, gây phiên ha cho doanh nghiêp va nhân dân; hoan thiên cac thu tuc hanh chinh mơi theo hương công khai, đơn gian va thuân tiên cho dân. Do vây, viêc cai cach thu tuc hanh chinh co y nghia hêt sưc to lơn trong viêc thuc đây tăng trương kinh tê, cai thiên quan hê giưa cac cơ quan hanh chinh Nha nươc vơi ngươi dân, doanh nghiêp, bao đam tinh công khai minh bach trong giai quyêt công viêc cua nhân dân, gop phân phong chông tham nhung hiêu qua trong can bô, công chưc.
Cai cach thu tuc hanh chinh la môt nôi dung cua cai cach hanh chinh, nhưng
la nôi dung phan anh ro nhât môi quan hê giưa Nha nươc va công dân, đông thơi la nôi dung co nhiêu bưc xuc nhât cua ngươi dân, doanh nghiêp cung như co nhiêu yêu câu đôi mơi trong qua trinh hôi nhâp kinh tê quôc tê,
Trong điêu kiên nguôn lưc con nhiêu kho khăn nên chưa thê cung môt luc
thưc hiên đươc nhiêu nôi dung cai cach như: cai cach tai chinh công, cai cach tiên lương, cai cach tô chưc bô may,…Thông qua cai cach thu tuc hanh chinh, chung ta co thê xac đinh căn ban cac công viêc cua cơ quan Nha nươc vơi dân, vơi doanh nghiêp; qua đo chung ta co thê xây dưng bô may phu hơp va tư đo co thê lưa chon đôi ngu can bô, công chưc hơp ly, đap ưng đươc yêu câu công viêc.

Như vây, co thê coi cai cach thu tuc hanh chinh la tiên đê đê thưc hiên cac
nôi dung cai cach như: nâng cao chât lương thê chê; nâng cao trinh đô, thay đôi thoi quen, cach lam, nêp nghi cua can bô, công chưc; phân công, phân câp thưc hiên nhiêm vu, giai quyêt công viêc cua ngươi dân, cua doanh nghiêp cua bô may hanh chinh….
Trong điều kiện nguồn lực còn nhiều khó khăn nên chưa thể cùng một lúc thực hiện được nhiều nội dung cải cách như: cải cách tài chính công
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By hoangthien_mt
#849070 Nhờ bác giúp e download luận văn công tác cải cách thủ tục hành chính giúp e,hix. E xin cám ơn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#849116
hoangthien_mt đã viết:Nhờ bác giúp e download luận văn công tác cải cách thủ tục hành chính giúp e,hix. E xin cám ơn


Bạn download tại link này
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement