Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By thpttranphu_123
#744023 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Những tranh chấp về vốn góp của các thành viên trong công ty TNHH Hoàng Long
2
lÖ lµ n¨m tû ®ång. C«ng ty TNHH Hoµng Long ®· d­îc cÊp giÊy
chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh vµo th¸ng 2/2002.
Trong tháa thuËn gãp vèn , c¸c thµnh viªn tháa thuËn r»ng Nam gãp
800 triÖu ®ång b»ng tiÒn mÆt ( chiÕm 16% vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty ).
TuÊn gãp b»ng giÊy nhËn nî cña c«ng ty Thµnh §¹t ( mét ®èi
t¸c tiÒm n¨ng mµ c¸c bªn dù ®Þnh sÏ lµ b¹n hµng chñ yÕu cña c«ng ty
TNHH Hoµng Long sau nµy, vµ TuÊn cã mèi quan hÖ quen biÕt rÊt
chÆt chÏ ). Tæng sè tiÒn trong giÊy nî lµ 1tû 300 triÖu ®ång ®­îc c¸c
bªn nhÊt trÝ ®Þnh gÝa lµ 1 tû 200 triÖu ®ång ( chiÕm 24% vèn ®iÒu lÖ ).
S¬n gãp b»ng ng«i nhµ cña m×nh vµ ®­îc c¸c thµnh viªn nhÊt trÝ
®Þnh gi¸ lµ 1tû 500 triÖu ®ång ( chiÕm 30 % vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty )
do tin r»ng trong thêi gian tíi con ®­êng tr­íc ng«i nhµ ®ã sÏ ®­îc më
réng mÆc dï nÕu theo mÆt b»ng gi¸ c¶ hiÖn t¹i th× trÞ gi¸ cña ng«i nhµ
chØ kho¶ng 700 triÖu ®ång .
Hïng gãp vèn 1 tû 500 triÖu ®ång b»ng tiÒn mÆt ( chiÕm 30 % vèn
®iÒu lÖ cña c«ng ty ). Nh­ng lóc ®Çu Hïng míi chØ gãp 500 triÖu ®ång,
cßn l¹i 1 tû ®ång c¸c bªn tháa thuËn khi nµo cÇn Hïng sÏ gãp.
Trong b¶n ®iÒu lÖ ®­îc c¸c thµnh viªn so¹n th¶o vµ nhÊt trÝ
th«ng qua Nam gi÷ chøc gi¸m ®èc c«ng ty, Hïng gi÷ chøc chñ tÞch héi
®ång thµnh viªn. Ng­êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña c«ng ty lµ gi¸m
®èc c«ng ty. C¸c néi dung kh¸c cña b¶n ®iÒu lÖ t­¬ng tù nh­ luËt
Doanh nghiÖp.
Sau h¬n mét n¨m ho¹t ®éng, c«ng ty cã l·I rßng lµ 800 triÖu
®ång. Héi ®ång thµnh viªn cña c«ng ty tiÕn hµnh häp vµ ph©n chia lîi
nhuËn. Tuy nhiªn c¸c thµnh viªn trong c«ng ty ®· kh«ng thèng nhÊt
nhau vÒ thÓ thøc chia. Nam cho r»ng Hïng ch­a gãp ®ñ vèn nªn tû lÖ
lîi nhuËn chØ trªn sè vèn thùc gãp cña Hïng lµ 500 triÖu ®ång. Hïng
®· kh«ng ®ång ý vµ ph¶n b¸c r»ng phÇn gãp vèn cña Nam b»ng giÊy
nhËn nî trong c«ng ty kh«ng hîp ph¸p, phÇn gãp vèn cña S¬n cao h¬n
gi¸ trÞ thùc tÕ nªn S¬n chØ ®ù¬c nhËn tû lÖ lîi nhuËn trªn vèn thùc lµ
700 triÖu ®ång.
Hïng nép ®¬n ra tßa kiÖn ®ßi phÇn lîi nhuËn mµ m×nh ®¸ng
®­îc h­ëng lµ 50% trªn tæng sè lîi nhuËn 800 triÖu ®ång . C¨n cø
Hïng ®­a ra lµ phÇn gãp vèn cña Nam kh«ng hîp ph¸p , phÇn gãp vèn
cña S¬n chØ hîp ph¸p mét phÇn . ViÖc gãp vèn cña Nam kh«ng phï
hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt Nam chØ ®­îc chia lîi nhuËn khi ®· båi
th­êng cho c«ng ty Hoµng Long 1/2 sè nî cßn l¹i kh«ng ®ßi ®­îc (
Qua hơn mười năm thực hiện cơ chế quản lý theo tinh thần Nghị quyết Đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ VI ( tháng 12/1986 ). Nền kinh tế nước ta đã đạt những thành
Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online