Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By valentine1292002
#744022 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Phân tích một số đặc điểm của doanh nghiệp liên doanh và liên hệ với tập đoàn dệt may 19 - 5
2
Doanh nghiÖp liªn doanh cã thÓ ®­îc thµnh lËp trªn c¬ së hiÖp ®Þnh
ký kÕt gi÷a ChÝnh phñ Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam víi ChÝnh phñ
n­íc ngoµi.
Doanh nghiÖp liªn doanh ®­îc thµnh lËp theo h×nh thøc c«ng ty tr¸ch
nhiÖm h÷u h¹n, cã t­ c¸ch ph¸p nh©n theo ph¸p luËt ViÖt Nam.
Mçi bªn liªn doanh chØ chÞu tr¸ch nhiÖm trong ph¹m vi phÇn gãp vèn
cña m×nh vµo vèn ph¸p ®Þnh vµ chÞu rñi ro, lç, l·i theo tû lÖ vèn gãp.
Doanh nghiÖp liªn doanh cã tµi s¶n riªng do c¸c bªn ký kÕt hîp ®ång
liªn doanh ®ãng gãp tµi s¶n cña doanh nghiÖp liªn doanh lµ së h÷u chung
cña c¸c bªn liªn doanh.
Doanh nghiÖp liªn doanh ht theo nguyªn t¾c h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc
lËp, tù chñ vÒ tµi chÝnh.
2. Thñ tôc thµnh lËp doanh nghiÖp liªn doanh.
LËp hå s¬ xin cÊp giÊy phÐp ®Çu t­.
2.1. §¬n xin cÊp giÊy phÐp ®Çu t­.
2.2. Hîp ®ång liªn doanh.
2.3. §iÒu lÖ doanh nghiÖp liªn doanh.
2.4. V¨n b¶n x¸c nhËn t­ c¸ch ph¸p lý, t×nh h×nh tµi chÝnh cña c¸c
bªn liªn doanh.
2.5. Gi¶i tr×nh kinh tÕ - kü thuËt.
2.6. C¸c hå s¬ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
2.7. Hå s¬ chuyÓn giao c«ng nghÖ, nÕu gãp vèn b»ng c«ng nghÖ.
2.8. B¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr­êng hoÆc b¶n gi¶i tr×nh c¸c
yÕu tè cã thÓ ¶nh h­ëng ®Õn m«i tr­êng.
2.9. Hå s¬ thuª ®Êt, nÕu cã thuª ®Êt.
2.10. Chøng chØ quy ho¹ch, thiÕt kÕ s¬ bé c«ng tr×nh, nÕu cã c«ng
tr×nh x©y dùng.
3. Néi dung chñ yÕu cña hîp ®ång thµnh lËp doanh nghiÖp liªn doanh
gåm:
3.1. Tªn, ®Þa chØ quèc tÞch, ®¹i diÖn cã thÈm quyÒn cña c¸c bªn liªn
doanh.
3.2. Môc tiªu vµ ph¹m vi kinh doanh.
Để mở rộng hợp tác kinh tế với nước ngoài, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, phát triển kinh tế quốc dân trên cơ sở khai thác và sử dụng
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement