Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By jay_wu
#744021 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: tình huống có thực về tình trạng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ban hành văn bản quản lý sai thẩm quyền, chức năng
Trong giai ®o¹n hiÖn nay ë n­íc ta, nh÷ng biÖn ph¸p t¨ng c­êng ph¸p
chÕ lµ: §Èy m¹nh c«ng t¸c x©y dùng ph¸p luËt. Tæ chøc tèt c«ng t¸c thùc hiÖn
ph¸p luËt. T¨ng c­êng viÖc kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn ph¸p luËt; kiÖn
toµn c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc vµ t­ ph¸p; T¨ng c­êng sù l·nh ®¹o cña
§¶ng trong c«ng t¸c ph¸p chÕ.
Bµi viÕt sau ®©y dùa trªn mét t×nh huèng cã thùc vÒ t×nh tr¹ng vi ph¹m
ph¸p luËt trong lÜnh vùc ban hanh v¨n b¶n qu¶n lý sai thÈm quyÒn, chøc n¨ng,
tr¸i ph¸p luËt dÉn ®Õn khiÕu kiÖn phøc t¹p t¹i doanh nghiÖp Nhµ n­íc g©y mÊt
thêi gian cho c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc vµ khã kh¨n cho chÝnh doanh
nghiÖp.
Pháp luật là hệ thống các quy phạm (quy tắc hành vi hay quy tắc ứng xử) có tính chất bắt buộc chung và được thực hiện lâu dài nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hộ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement