Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By visonvn
#744020 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Quyết định hành chính trái thẩm quyền Về vụ án hành chính một nông dân khởi kiện UBND xã Hoà Hiệp Trung - Huyện Tuy Hoà - Tỉnh Phú Yên
TiÓu luËn
QuyÕt ®Þnh hµnh chÝnh tr¸i thÈm quyÒn
VÒ vô ¸n hµnh chÝnh mét n«ng d©n khëi kiÖn UBND x· Hoµ HiÖp Trung -
HuyÖn Tuy Hoµ - TØnh Phó Yªn
I.
T×nh huèng
1. Hoµn c¶nh ra ®êi cña t×nh huèng
Thùc hiÖn chñ tr­¬ng cña UBND TØnh Phó Yªn thu håi ®Êt x©y dùng Khu
c«ng nghiÖp (KCN) Hoµ HiÖp theo th«ng b¸o sè 181/TB-UB ngµy 27/3/1999,
«ng Söu (sinh n¨m 1940) ë th«n Phó HiÖp I, x· Hoµ HiÖp Trung, huyÖn Tuy
Hoµ ®· giao cho c«ng ty liªn doanh ®Çu t­ x©y l¾p Phó Yªn ®Êt v­ên rõng do
«ng tù khai hoang vµ ®· ®­îc ®Òn bï thiÖt h¹i hoa mµu 37.561.000®ång.
Ngµy 14/6/2001, UBND x· Hoµ HiÖp Trung ban hµnh th«ng b¸o kh«ng sè vÒ
viÖc gi¶i to¶ huyÕn hµnh lang KCN Hoµ HiÖp, tÝnh tõ t­êng rµo phÝa T©y Nam
më réng ra 10 mÐt. LÏ ra theo quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai, viÖc gi¶i to¶ thu
håi ®Êt v­ên rõng do «ng Söu qu¶n lý vµ sö dông ph¶i thùc hiÖn b»ng quyÕt
®Þnh cña c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn. Nh­ng v× lîi Ých chung, «ng Söu
vÉn chÊp hµnh vµ ®· ®­îc ®Òn bï ph¸t sinh thiÖt h¹i hoa mµu 3.825.000®ång.
Ngµy 1 vµ 2/11/2001, UBND x· Hoµ HiÖp Trung tæ chøc c­ìng chÕ th¸o dì
toµn bé l¸n tr¹i cña gia ®×nh «ng, ®ång thêi vËn chuyÓn toµn bé vËt liÖu x©y
dùng vÒ trô së x· qu¶n lý tõ ®ã. Sau khi bÞ c­ìng chÕ, «ng Söu míi biÕt tr­íc
®ã UBND x· Hoµ HiÖp Trung ®· ban hµnh c¸c quyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m
hµnh chÝnh sè 48/Q§-UB ngµy 22-2-2001 vµ quyÕt ®Þnh th¸o dì l¸n tr¹i x©y
dùng tr¸i phÐp sè 186/Q§-UB ngµy 29-10-2001 nªn ®· göi nhiÒu l­ît ®¬n
khiÕu n¹i ®Õn c¸c cÊp chøc n¨ng cã thÈm quyÒn. Ngµy 19/7/2002 UBND x·
Hoµ HiÖp Trung ban hµnh gi¶i quyÕt khiÕu n¹i sè 76/Q§-UB, nh­ng 17 ngµy
sau míi tèng ®¹t cho «ng Söu biÕt. Còng tõ ®ã vô kiÖn hµnh chÝnh ph¸t sinh.
Thực hiện chủ trương của UBND Tỉnh Phú Yên thu hồi đất xây dựng Khu công nghiệp (KCN) Hoà Hiệp theo thông báo số 181/TB-UB ngày 27/3/1999, ông Sửu (sinh năm 194
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement