Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By becon_ankeomut
#744017 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Vụ tranh chấp trong quản lý và điều hành của công ty TNHH An Phát
C¸c thµnh viªn cña c«ng ty cã thÓ lµ c¸ nh©n, tõng c¸ nh©n tham gia víi
t­ c¸ch thµnh viªn; cã thÓ lµ tæ chøc, mét tæ chøc hoÆc nhiÒu tæ chøc tham gia
víi t­ c¸ch thµnh viªn.
C«ng ty TNHH lµ c«ng ty ®èi nh©n. Víi sè l­îng thµnh viªn kh«ng qu¸
50, hoÆc víi c«ng ty mét thµnh viªn, nh÷ng ng­êi tham gia hÇu hÕt lµ quen
biÕt nhau, tin cËy vµ tÝn nhiÖm lÉn nhau. C¸c thµnh viªn khi tham gia c«ng ty
quan t©m ®Õn mèi quan hÖ th©n thiÕt ®ã, v× vËy thuËt ng÷ ph¸p lý gäi lµ ®èi
nh©n.
C«ng ty TNHH kh«ng ®­îc ph¸t hµnh cæ phiÕu.
C«ng ty TNHH lµ mét ph¸p nh©n. Ph¸p luËt quy ®Þnh C«ng tyTNHH cã
hai lo¹i, mét lo¹i cã nhiÒu thµnh viªn , mét lo¹i cã mét thµnh viªn. Dï chØ cã
mét thµnh viªn , c«ng ty vÉn ®­îc gäi lµ ph¸p nh©n chø kh«ng ph¶i lµ c¸ nh©n
nh­ doanh nghiÖp t­ nh©n.
3. C¸ch gãp vèn cña c«ng ty TNHH:
C«ng ty TNHH huy ®éng vèn cña c¸c thµnh viªn theo nguyªn t¾c gãp
vèn mét lÇn, gãp ngay vµ gãp ®ñ. C«ng ty TNHH kh«ng huy ®éng vèn tõng
®ît theo ph­¬ng thøc ph¸t hµnh cæ phiÕu cña c«ng ty cæ phÇn.
C«ng ty TNHH huy ®éng vèn cña c¸c thµnh viªn b»ng tiÒn vµng hoÆc
b»ng tµi s¶n. Sè tiÒn, vµng ®­a vµo c«ng ty ph¶i ®­îc tiÕn hµnh ®óng thñ tôc
ph¸p luËt. Sè tµi s¶n gãp vèn ph¶i ®­îc ®Þnh gi¸ theo ®óng thñ tôc ph¸p luËt.
Thµnh viªn gãp vèn ®ñ vµ ®óng h¹n ®­îc c«ng ty cÊp giÊy chøng nhËn
phÇn gãp vèn.
Thµnh viªn cã quyÒn yªu cÇu c«ng ty mua l¹i phÇn vèn cña m×nh,cã
quyÒn chuyÓn nh­îng phÇn vèn ®· gãp cho ng­êi kh¸c, cã quyÒn chuyÓn
nh­îng cho ng­êi kh«ng ph¶i thµnh viªn nÕu c¸c thµnh viªn kh«ng mua hoÆc
kh«ng mua hÕt.
NÕu mét thµnh viªn bÞ chÕt, mÊt tÝch, bÞ truy tr¸ch nhiÖm h×nh sù hoÆc
mÊt n¨ng lùc hµnh vi d©n sù th× ph¶i ¸p dông c¸c chÕ ®Þnh LuËt D©n Sù vÒ kÕ
thõa, ng­êi gi¸m hé v.v...®Ó ®¶m b¶o quyÒn cña thµnh viªn ®ã vÒ phÇn vèn
cña hä.
C«ng ty cã thÓ huy ®éng vèn b»ng c¸ch t¨ng phÇn gãp vèncña mçi
thµnh viªn(gãp thªm) hoÆc kÕt n¹p thªm thµnh viªn míi(nÕu ch­a ®ñ 50 thµnh
viªn).
4. Tæ chøc qu¶n lý C«ng ty TNHH:
C«ng ty TNHH cã tõ hai thµnh viªn trë lªn ph¶i cã:
- Héi ®ång thµnh viªn
Trong quá trình hoạt động của công ty TNHH không thể tránh được những vấn đề nảy sinh, những bất đồng cá nhân, tranh chấp chức quyền, tranh chấp về vốn. Để có t
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement