Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By bichop32h
#743993 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Vụ tranh chấp đất đai trong gia đình bà Phạm Thị Lan Phương ở thôn Khuê Kiều, Xã Minh Khai, huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

TiÓu luËn TiÓu luËn luËt kinh tÕ

nguyÔn thÞ h¹nh
Tr­êng §H qu¶n lÝ vµ kinh doanh2
Khoa LUËT
Chñ thÓ cña quan hÖ tranh chÊp ®Êt ®ai chØ lµ chñ thÓ cña qu¸ tr×nh qu¶n lý vµ
sö dông ®Êt ®ai. C¸c bªn tham gia tranh chÊp kh«ng ph¶i lµ chñ së h÷u ®Êt ®ai
mµ hä chØ ®­îc Nhµ n­íc giao ®Êt cho sö dông trong khu«n khæ ph¸p luËt quy
®Þnh.
Tranh chÊp ®Êt ®ai sÈy ra sÏ t¸c ®éng kh«ng tèt ®Õn t©m lý, tinh thÇn cña c¸c
bªn, g©y nªn t×nh tr¹ng mÊt æn ®Þnh, bÊt ®ång trong néi bé nh©n d©n, chÝnh
s¸ch cña Nhµ n­íc kh«ng ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch triÖt ®Ó.
2. C¸c d¹ng tranh chÊp ®Êt ®ai
Khi nãi ®Õn vÒ ®Ò ®Êt ®ai ta kh«ng lo¹i trõ ®­îc viÖc sÈy ra viÖc tranh chÊp,
chÝnh v× vËy mµ d­íi ®©y lµ 3 d¹ng tranh chÊp ®Êt ®ai :
- Tranh chÊp gi÷a nh÷ng ng­êi sö dông ®èi víi nhau vÒ ranh giíi gi÷a c¸c
vïng ®Êt ®­îc phÐp sö dông vµ qu¶n lý. Lo¹i tranh chÊp th­êng do mét bªn tù
ý thay ®æi hoÆc do hai bªn kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc víi nhau.
- Tranh chÊp vÒ quyÒn vµ nghÜa vô ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh sö dông ®Êt, nã
th­êng sÈy ra trong tr­êng hîp sau : mét bªn vi ph¹m quyÒn sö dông ®Êt, lµm
c¶n trë tíi viÖc thùc hiÖn quyÒn cña phÝa bªn kia hoÆc mét bªn kh«ng lµm
®óng nghÜa vô cña m×nh còng lµm ph¸t sinh tranh chÊp.
- Tranh chÊp vÒ môc ®Ých sö dông : nã th­êng sÈy ra trong qu¸ tr×nh sö dông
®Êt nhÊt lµ c¸c lo¹i ®Êt n«ng nghiÖp víi ®Êt l©m nghiÖp, gi÷a ®Êt trång lóa vµ
®Êt nu«i t«m￿￿ nã th­êng sÈy ra trong qu¸ tr×nh ph©n bæ vµ quy ho¹ch sö
dông.
Trong nÕn kinh tÕ cña n­íc ta b©y giêi th× chñ tr­¬ng giao ®Êt mét c¸ch æn
®Þnh vµ l©u dµi cho ng­êi sö dông ®Êt th× viÖc tranh chÊp vÒ ®Êt th­êng sÈy ra
hÕt søc gay g¾t nã ®­îc biÓu hiÖn d­íi c¸c h×nh thøc sau :
+ §ßi l¹i ®Êt cña ng­êi th©n mµ trong giai ®o¹n tr­íc ®©y hä ®· chia cÊp cho
ng­êi kh¸c do ®iÒu chØnh l¹i ruéng ®Êt.
+ Tranh chÊp trong viÖc giao kho¸n s¶n phÈm theo NghÞ QuyÕt 10
+ Tranh chÊp gi÷a ®ång bµo ®Þa ph­¬ng víi ®ång bµo n¬i kh¸c ®Õn khai
hoang, xen canh, xen c­.
+ Tranh chÊp gi÷a c¸c th«n, ®éi s¶n xuÊt víi nhau trong viÖc chia t¸ch c¸c hîp
t¸c x·, kh«ng nh÷ng vËy nã cßn sÈy ra tranh chÊp gi÷a c¸c n«ng tr­êng, l©m
tr­êng vµ c¸c tæ chøc sö dông ®Êt kh¸c víi nh©n d©n ®Þa ph­¬ng.
Qua ®©y, ta thÊy r»ng viÖc tranh chÊp sÈy ra rÊt gay g¾t v× nã d­êng nh­ lµ
tiÒn trong tay nh÷ng khÎ tham lam vµ tranh giµnh, hä ®©u cã cÇn t×nh ng­êi
®©u. ViÖc tranh chÊp sÈy ra ë nhiÒu gãc ®é kh¸c nhau, nhiÒu tÇm nh×n kh¸c
nhau cña cuéc sèng.
Đảng và Nhà nước ta đã thông qua kỳ họp Quốc hội về luật đất đai và luật này đã có hiệu lực từ ngày 15/10/1993, vần đề thiết chế các quyền năng cụ thể của hộ gi
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement