Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By ndanha
#743986 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Quá trình khởi sự ( chuẩn bị ), đăng ký, thành lập tổ chức bộ máy và hoạt động doanh nghiệp liên doanh thuộc tập đoàn Dệt may 19 – 5 đang trên đà phát triển

TiÓu luËn TiÓu luËn luËt kinh tÕ


Bïi ThÞ Thuý H»ng
Tr­êng §H qu¶n lÝ vµ kinh doanh2
Khoa LUËT
1. Kh¸i niÖm
Doanh nghiÖp liªn doanh lµ mét doanh nghiÖp ®­îc thµnh lËp gi÷a
nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi víi doanh nghiÖp ViÖt Nam, hoÆc víi doanh nghiÖp liªn
doanh ®· ®­îc phÐp thµnh lËp, hoÆc víi doanh nghiÖp 100% vèn n­íc ngoµi
®· ®­îc phÐp ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam.
Doanh nghiÖp liªn doanh cã thÓ ®­îc thµnh lËp trªn c¬ së hiÖp ®Þnh ký
kÕt gi÷a ChÝnh phñ Céng Hoµ X· Héi Chñ NghÜa ViÖt Nam víi ChÝnh phñ
n­íc ngoµi.
Doanh nghiÖp liªn doanh ®­îc thµnh lËp theo h×nh thøc c«ng ty tr¸ch
nhiÖm h÷u h¹n, cã t­ c¸ch ph¸p nh©n theo ph¸p luËt ViÖt Nam.
Mçi bªn liªn doanh chØ chÞu tr¸ch nhiÖm trong ph¹m vi phÇn gãp vèn cña
m×nh vµo vèn ph¸p ®Þnh vµ chÞu rñi ro, lç, l·i theo tû lÖ vèn gãp.
Doanh nghiÖp liªn doanh cã tµi s¶n riªng do c¸c bªn ký kÕt hîp ®ång
liªn doanh ®ãng gãp tµi s¶n cña doanh nghiÖp liªn doanh lµ s¬ h÷u chung cña
c¸c bªn liªn doanh.
Doanh nghiÖp liªn doanh ®­îc h×nh thµnh theo nguyªn t¾c h¹ch to¸n
kinh tÕ ®éc lËp, tù chñ vÒ tµi chÝnh.
Qua ®©y, ta thÊy r»ng Doanh nghiÖp liªn doanh ®­îc thµnh lËp trªn c¬ së
hiÖp ®Þnh ®­îc ký kÕt gi÷a ChÝnh phñ ViÖt nam vµ ChÝnh phñ n­íc ngoµi
hoÆc trªn c¬ së hîp ®ång liªn doanh. Doanh nghiÖp nµy thµnh lËp nh»m thu
lîi nhuËn cho c¸c nhµ thµnh lËp vµ c¸c c¸ nh©n tham gia ®Çu t­, nh­ng nã
còng thu thËp cho ®Êt n­íc ta nhiÒu nguån ®Çu t­ ®Ó ®Èy ®Êt n­íc ngµy mét
tiÕn lªn thªm mét b­íc trong qu¸ tr×nh héi nhËp thÞ tr­êng thÕ giíi.
2. Thñ tôc thµnh lËp Doanh nghiÖp liªn doanh
LËp hå s¬ xin cÊp giÊy phÐp ®Çu t­ :
2.1. §¬n xin cÊp giÊy phÐp ®Çu t­.
2.2. Hîp ®ång liªn doanh.
2.3. §iÒu lÖ doanh nghiÖp liªn doanh.
2.4. V¨n b¶n x¸c nhËn t­ c¸ch ph¸p lý, t×nh h×nh tµi chÝnh cña c¸c bªn
liªn doanh.
2.5. Gi¶i tr×nh kinh tÕ – kü thuËt.
2.6. C¸c hå s¬ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt
2.7. Hå s¬ chuyÓn giao c«ng nghÖ, nÕu gãp vèn b»ng c«ng nghÖ.
2.8. B¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr­êng hoÆc b¶n gi¶i tr×nh c¸c yÕu tè cã
thÓ ¶nh h­ëng ®Õn m«i tr­êng.
2.9. Hå s¬ thuª ®Êt, nÕu cã thuª ®Êt.
Chủ trương xoá bỏ cơ chế quản lý theo hình thức tập trung và kế hoạch hoá để “ mở cửa ” nhằm thu hút nguồn vốn của nước ngoài của Đảng và Nhà nước ta đã đề ra l
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement