Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By danmecho_kholaman
#743985 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Quá trình cổ phần hoá và đi vào hoạt động của công ty CP vinarailway
NguyÔn ThÞ BÝch Th¶o - Líp 804
2
I.
Kh¸i niÖm vÒ cæ phÇn ho¸, sù cÇn thiÕt ph¶i tiÕn hµnh cæ phÇn
ho¸ c¸c DNNN ë ViÖt Nam
1. Kh¸i niÖm vÒ CPH DNNN
Cæ phÇn hãa lµ qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi doanh nghiÖp tõ chç chØ cã mét
chñ së h÷u thµnh c«ng ty cæ phÇn, tøc lµ doanh nghiÖp cã nhiÒu chñ së
h÷u.
CPH DNNN lµ qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi doanh nghiÖp nhµ n­íc thµnh c«ng
ty cæ phÇn, trong ®ã Nhµ n­íc cã thÓ vÉn gi÷ t­ c¸ch lµ 1 cæ ®«ng, tøc lµ
Nhµ n­íc vÉn lµ chñ së h÷u cña mét bé phËn tµi s¶n cña doanh nghiÖp.
CPH DNNN kh«ng chØ lµ qu¸ tr×nh chuyÓn quyÒn së h÷u Nhµ n­íc sang së
h÷u cæ ®«ng mµ cßn cã c¶ h×nh thøc doanh nghiÖp Nhµ n­íc thu hót thªm
vµo th«ng qua h×nh thøc b¸n cæ phiÕu ®Ó trë thµnh c«ng ty cæ phÇn.
2. CPH DNNN lµ xu h­íng tÊt yÕu
Trªn ®Þa bµn c¶ n­íc ta hiÖn nay cã tíi kho¶ng 6000 DNNN, n¾m gi÷
88% tæng sè vèn cña c¸c doanh nghiÖp nh­ng hiÖu qu¶ kinh doanh l¹i
thÊp. Kho¶ng 40% ho¹t ®éng hiÖu qu¶ cßn l¹i 30% lµm ¨n cã kh¶ n¨ng vµ
cã kh¶ n¨ng ho¹t ®éng l©u dµi. Theo tµi liÖu thèng kª thùc tÕ DNNN nép
cho NS kho¶ng 80 ®Õn 85% tæng doanh thu NSNN nh­ng nÕu trõ ®i khÊu
hao c¬ b¶n vµ thuÕ gi¸n thu chØ ®ãng gãp trªn d­íi 30% NSNN. §Æc biÖt lµ
nÕu tÝnh ®ñ chi phÝ vµ TSC§ th× c¸c DNNN hoµn toµn kh«ng t¹o ra ®­îc
tÝch luü. XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ, CPH lµ mét nhiÖm vô rÊt cÇn thiÕt vµ quan
träng trong qu¸ tr×nh ®æi míi nÒn kinh tÕ, CPH lµ c«ng cuéc c¶i c¸ch kinh
tÕ vµ chÝnh trÞ ë nhiÒu n­íc ®ang ph¸t triÓn, trong ®ã cã ViÖt Nam.
XuÊt ph¸t tõ hiÖn thùc trªn CPH lµ nhiÖm vô cÇn thiÕt vµ quan träng
trong qu¸ tr×nh ®æi míi kinh tÕ tr­íc nh÷ng vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt ®Ó tiÕn
hµnh CPH nh­ m©u thuÊn gi÷a quan hÖ s¶n xuÊt vµ lùc l­îng s¶n xuÊt, gãp
phÇn ®a d¹ng ho¸ h×nh thøc së h÷u.Tøc lµ quan hÖ s¶n xuÊt kh«ng cßn phï
hîp víi chÕ ®é b©y giê n÷a ph¶i gióp lùc l­îng s¶n suÊt ph¸t triÓn b»ng
c¸ch CPH. Thùc hiÖn CPH nh»m x· héi ho¸ lùc l­îng s¶n xuÊt. Khi CPH
ng­êi lao ®éng sÏ g¾n bã h¬n, cã tr¸ch nhiÖm h¬n, do hä lµm chñ doanh
nghiÖp cña m×nh. Ngoµi ra, sù thay ®æi cña bé m¸y qu¶n lý sÏ khiÕn cho
doanh nghiÖp trë nªn n¨ng ®éng h¬n, tù chñ trong viÖc s¶n xuÊt kinh
doanh, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt h¬n.
CPH lµ yÕu tè hÕt søc quan träng ®­a nÒn kinh tÕ quèc d©n ph¸t triÓn.
Lµ yÕu
tè thóc ®Èy h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng chøng kho¸n. Nh»m ®­a nÒn
kinh tÕ cña chóng ta héi nhËp víi khu vùc vµ thÕ giíi. T¹o ®iÒu kiÖn thuËn
lîi thu hót nguån vèn trong n­íc còng nh­ n­íc ngoµi. Víi viÖc huy ®éng
vấn đề cổ phần hoá DNNN được đăt ra hàng đầu từ năm 1991.Thực tiễn đã khẳng định rằng ,CPHDN không phải là tư nhân hoá nền kinh tế mà là quá trình thay đổi các
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement