Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
#743984 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Vụ tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hoanh và hộ gia đình bà Trần Thị Định ở xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Cách giải quyết của chính quyền - Đối chiếu với pháp luật về đất đai của Việt Nam
L­u Quang Huy Líp 839hay nhÇm lÉn gi÷a tranh chÊp ®Êt ®ai hay tranh chÊp vÒ quyÒn sö dông ®Êt, do
®ã cÇn ph©n biÖt hai kh¸i niÖm nµy
Tranh chÊp ®Êt ®ai lµ “ tranh chÊp d©n sù gi÷a c¸c bªn ®­¬ng sù ( chñ së
h÷u, ng­êi ®Þnh ®o¹t, ng­êi thuª vµ ng­êi cho thuª￿ ) víi ®Çy ®ñ quyÒn së
h÷u ”. Chñ thÓ cña quan hÖ tranh chÊp ®Êt ®ai chØ lµ chñ thÓ cña qu¸ tr×nh
qu¶n lý vµ sö dông ®Êt ®ai. C¸c bªn tham gia tranh chÊp kh«ng ph¶i lµ chñ së
h÷u ®Êt ®ai mµ hä chØ ®­îc Nhµ n­íc giao ®Êt cho sö dông trong khu«n khæ
ph¸p luËt quy ®Þnh
Tranh chÊp vÒ quyÒn sö dông ®Êt “ th× chØ ®Ò cËp ®Õn tranh chÊp gi÷a
c¸c bªn ®­¬ng sù chØ cã mét sè quyÒn h¹n chÕ mµ ë ®©y lµ quyÒn sö dông ”.
Theo quy ®Þnh cña HiÕn ph¸p vµ luËt ®Êt ®ai hiÖn hµnh vµ theo ®óng b¶n chÊt
ph¸p lý cña vÊn ®Ò nªu ra, hiÖn nay ë n­íc ta kh«ng cã tranh chÊp ®Êt ®ai mµ
chØ cã tranh chÊp vÒ quyÒn sö dông ®Êt. §Êt ®ai thuéc së h÷u toµn d©n do Nhµ
n­íc thèng nhÊt qu¶n lý vµ Nhµ n­íc thay mÆt toµn thÓ nh©n d©n lµ chñ së
h÷u ®¹i diÖn ®Êt ®ai. Do ®ã kh«ng hÒ cã quan hÖ tranh chÊp vÒ quyÒn së h÷u
hay quyÒn ®Þnh ®o¹t. NÕu chóng ta gäi chung lµ tranh chÊp ®Êt ®ai cã thÓ dÔ
g©y nhÇm lÉn
Cã thÓ nãi r»ng dï lµ c¸ nh©n hay tæ chøc ®Òu kh«ng cã quyÒn së h÷u
®Êt ®ai. Tranh chÊp gi÷a c¸c ®èi t­îng sö dông ®Êt nãi chung lµ tranh chÊp
gi÷a nh÷ng ng­êi chØ ®­îc Nhµ n­íc giao quyÒn sö dông ®Êt, nªn kh«ng cã
quyÒn së h÷u, quyÒn ®Þnh ®o¹t vµ tranh chÊp ë ®©y lµ tranh chÊp vÒ quyÒn së
h÷u ®Êt, chø kh«ng nªn ghi râ lµ tranh chÊp ®Êt ®ai
2) C¸c d¹ng tranh chÊp ®Êt ®ai:
a) Tranh chÊp gi÷a nh÷ng ng­êi sö dông ®èi víi nhau vÒ ranh giíi gi÷a
c¸c vïng ®Êt ®­îc phÐp sö dông vµ qu¶n lý. Lo¹i tranh chÊp nµy th­êng do
mét bªn tù ý thay ®æi hoÆc do hai bªn kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc víi nhau
b) Tranh chÊp vÒ quyÒn vµ nghÜa vô ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh sö dông ®Êt
ViÖc mét bªn vi ph¹m quyÒn sö dông ®Êt, lµm c¶n trë tíi viÖc thùc hiÖn quyÒn
cña phÝa bªn kia hoÆc mét bªn kh«ng lµm ®óng nghÜa vô cña m×nh còng ph¸t
sinh tranh chÊp
c) Tranh chÊp vÒ môc ®Ých sö dông: ®Æc biÖt lµ gi÷a ®Êt n«ng nghiÖp víi
®Êt n«ng nghiÖp, gi÷a ®Êt h­¬ng ho¶ víi ®Êt thæ c­

.trong qu¸ tr×nh ph©n
bæ vµ quy ho¹ch sö dông
Trong những năm gần đây khi nước ta chuyển sang cơ chế kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đất đai đã được khẳng địn
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement