Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tuananh_1807_c8
#743981 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Một số vấn đề cơ bản về người tham gia tố tụng dân sự trong luật dân sự
2
- Gi¶ thiÕt cã quyÒn lîi bÞ vi ph¹m.
- §· khëi kiÖn hoÆc ®­îc ng­êi kh¸c khëi kiÖn, viÖn kiÓm so¸t khëi tè
b¶o vÖ quyÒn lîi.
§iÒu 19 PLTTGQCVADS ph©n biÖt râ trong tr­êng hîp viÖn kiÓm s¸t
khëi tè hoÆc tæ chøc x· héi khëi kiÖn v× lîi Ých chung th× ng­êi cã quyÒn lîi
®­îc b¶o vÖ cã thÓ tham gia tè tông víi t­ c¸ch nguyªn ®¬n. Trong tr­êng hîp
nµy, viÖn kiÓm s¸t, tæ chøc x· héi kh«ng ph¶i lµ nguyªn ®¬n.
b. BÞ ®¬n.
BÞ ®¬n lµ ng­êi tham gia tè tông theo yªu cÇu cña nguyªn ®¬n hoÆc
ng­êi khëi kiÖn, khëi tè v× lîi Ých chung ®ã gi¶ thiÕt ®· vÞ ph¹m quyÒn, lîi Ých
hîp ph¸p cña nguyªn ®¬n hoÆc tranh chÊp víi nguyªn ®¬n.
BÞ ®¬n còng cÇn cã hai ®iÒu kiÖn sau:
- BÞ nguyªn ®¬n hoÆc ng­êi khëi kiÖn, khëi tè v× lîi Ých chung yªu cÇu
ph¶i tham gia tè tông ®Ó tr¶ lêi vÒ viÖc kiÖn.
- Gi¶ thiÕt ®· vi ph¹m quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p cña nguyªn ®¬n hay tranh
chÊp víi nguyªn ®¬n.
c. §ång nguyªn ®¬n, ®ång bÞ ®¬n.
§iÒu 34 cña ph¸p lÖnh quy ®Þnh:
"1. Mét ng­êi cã thÓ khëi kiÖn ®èi víi mét ng­êi vÒ mét hoÆc nhiÒu yªu
cÇu kh¸c nhau.
2. Mét ng­êi cã thÓ khëi kiÖn ®èi víi nhiÒu ng­êi hoÆc nhiÒu ng­êi cã
thÓ khëi kiÖn ®èi víi mét ng­êi vÒ cïng mét quan hÖ ph¸p luËt".
Nh­ vËy, trong mét vô ¸n d©n sù cã thÓ cã nhiÒu nguyªn ®¬n kiÖn mét bÞ
®¬n hay mét nguyªn ®¬n kiÖn nhiÒu bÞ ®¬n. ViÖc cã nhiÒu nguyªn ®¬n hay
nhiÒu bÞ ®¬n tham gia tè tông trong cïng mét vô ¸n lµm xuÊt hiÖn kh¸i niÖm
®ång tham gia tè tông.
C¸c ®ång nguyªn ®¬n hay ®ång bÞ ®¬n còng cã c¸c ®Æc ®iÓm cña nguyªn
®¬n hay bÞ ®¬n. Ngoµi ra c¸c ®ång nguyªn ®¬n hay c¸c ®ång bÞ ®¬n kh«ng
tranh chÊp lÉn nhau, c¸c lîi Ých cña hä kh«ng chèng l¹i nhau, c¸c yªu cÇu hay
ph¶n yªu cÇu cña hä kh«ng bao giê lo¹i trõ nhau. Do ®ã, c¸c ®ång nguyªn
®¬n ph¶i lµ nh÷ng ng­êi cã quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p ®ang bÞ mét ng­êi hay
nhiÒu ng­êi kh¸c vi ph¹m hoÆc tranh chÊp vµ ®· cïng khëi kiÖn hay ®­îc
ng­êi kh¸c khëi tè, khëi kiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®Ó b¶o vÖ quyÒn, lîi
Ých cña hä.
VÒ thùc chÊt, ®ång tham gia tè tông lµ viÖc nhËp c¸c vô ¸n d©n sù cã
cïng chñ thÓ tè tông. Do vËy, trong nh÷ng vô ¸n mµ nhiÒu nguyªn ®¬n kiÖn
Quá trình giải quyết vụ án và thi hành án dân sự có sự tham gia của nhiều người. Họ là những chủ thể của quan hệ pháp luật tố tụng dân sự, có các quyền và nghĩa
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement