Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By thuy17603
#743977 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Thực trạng và giải pháp cho quá trình cổ phần hoá ở Công ty cổ phần đường Biên Hoà
Néi dung
I. Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn vÒ cæ phÇn ho¸ kinh doanh
Nhµ n­íc ViÖt Nam
1. Kh¸i niÖm cæ phÇn ho¸ vµ c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan
1.1. Kh¸i niÖm cæ phÇn ho¸
Cæ phÇn ho¸ lµ c¸ch gäi t¾t cña chñ tr­¬ng chuyÓn mét sè doanh
nghiÖp Nhµ n­íc thµnh C«ng ty cæ phÇn (theo NghÞ ®Þnh 28/CP ngµy
7/5/1996).
1.2. C¸c vÊn ®Ò cã liªn quan
- C«ng ty cæ phÇn Nhµ n­íc lµ mét lo¹i doanh nghiÖp trong ®ã tÊt c¶
c¸c cæ ®«ng ®Òu lµ C«ng ty Nhµ n­íc (Tæng C«ng ty, C«ng ty ®éc lËp) hoÆc
lµ tá chøc ®­îc Nhµ n­íc uû quyÒn gãp vèn nh­ c¸c quü, c¸c ®¬n vÞ sù
nghiÖp cña Nhµ n­íc. N¨m 2004 C«ng ty cæ phÇn Nhµ n­íc míi chÝnh thøc
ghi vµo luËt doanh nghiÖp Nhµ n­íc.
- Cæ phÇn lµ sè vèn ®iÒu lÖ cña C«ng ty ®­îc chia thµnh nhiÒu phÇn
b»ng nhau.
- Cæ ®«ng lµ nh÷ng c¸ nh©n, ph¸p nh©n së h÷u cæ phÇn cña C«ng ty
cæ phÇn. C¸c cæ ®«ng cïng gãp vèn cïng tham gia qu¶n lý, cïng chia lîi
nhuËn, cïng chÞu rñi ro t­¬ng øng víi phÇn vèn gãp.
- Cæ tøc lµ mét phÇn lîi nhuËn sau thuÕ cña C«ng ty cæ phÇn ®Ó chia
cho c¸c cæ ®«ng.
- Cæ phiÕu lµ m«t lo¹i chøng tõ chØ cã gi¸ do C«ng ty cæ phÇn ph¸t
hµnh ®Ó x¸c nhËn cæ phÇn cña cæ ®«ng.
Các doanh nghiệp ngày nay không thể chi trông chờ hoàn toàn vào Nhà nước mà muốn tồn tại lâu dài với 1 vị trí vững chắc thì đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải tự xác
Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online