Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
#743965 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Phân tích vụ kiện về tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình ông Đinh Văn Tường và hộ gia đình bà Đào Phương Linh ở thị xã Hà Đông –Hà Tây và cách giải quyết tranh chấp đó

TiÓu luËn TiÓu luËn luËt kinh tÕ


nguyÔn thÞ ¸NH TUYÕT
Tr­êng §H qu¶n lÝ vµ kinh doanh2
Khoa LUËT
2. Tranh chÊp ®Êt ®ai Tranh chÊp ®Êt ®ai lµ mét trong nh÷ng hiÖn t­îng tranh chÊp phøc t¹p nhÊt
trong x· héi hiÖn nay v× lÞch sö vµ së h÷u ®Êt ®ai thay ®æi qua nhiÒu giai ®o¹n,
sù ph©n chia c¸c lo¹i ®Êt lu«n lu«n biÕn ®éng do chuyÓn ®æi môc ®Ých sö
dông, ®Êt n­íc tr¶i qua 30 n¨m chiÕn tranh.
Tranh chÊp ®Êt ®ai lµ nh÷ng bÊt ®ång m©u thuÉn, ph¸t sinh hoÆc gi÷a c¸c
chñ thÓ tham gia quan hÖ ph¸p luËt ®Êt ®ai hoÆc gi÷a hä víi nh÷ng tæ chøc c¸
nh©n cã liªn quan vÒ quyÒn lîi vµ nghÜa vô trong qu¸ tr×nh qu¶n lý vµ sö dông
®Êt.
Chñ thÓ cña quan hÖ tranh chÊp ®Êt ®ai chØ lµ chñ thÓ cña qu¸ tr×nh qu¶n lý
vµ sö dông ®Êt ®ai. C¸c bªn tham gia tranh chÊp kh«ng ph¶i lµ chñ së h÷u ®Êt
®ai mµ hä chØ ®­îc Nhµ n­íc giao ®Êt cho sö dông trong khu«n khæ ph¸p luËt
quy ®Þnh.
Tranh chÊp ®Êt ®ai x¶y ra sÏ t¸c ®éng kh«ng tèt ®Õn t©m lý, tinh thÇn cña
c¸c bªn, g©y lªn t×nh tr¹ng mÊt æn ®Þnh, bÊt ®ång néi bé nh©n d©n, lµm cho
nh÷ng quy ®Þnh cña luËt ®Êt ®ai còng nh­ ®­êng lèi, chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc
kh«ng ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch triÖt ®Ó.
C¸c d¹ng tranh chÊp ®Êt ®ai :
- Tranh chÊp gi÷a nh÷ng ng­êi sö dông ®èi víi nhau vÒ ranh giíi gi÷a c¸c
vïng ®Êt ®­îc phÐp sö dông vµ qu¶n lý. Lo¹i tranh chÊp nµy th­êng do mét
bªn tù ý thay ®æi hoÆc do hai bªn kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc víi nhau.
- Tranh chÊp vÒ quyÒn vµ nghÜa vô ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh sö dông ®Êt.
Mét bªn vi ph¹m quyÒn sö dông ®Êt, lµm c¶n trë tíi viÖc thùc hiÖn quyÒn cña
phÝa bªn kia hoÆc mét bªn kh«ng lµm ®óng nghÜa vô cña m×nh còng ph¸t sinh
tranh chÊp.
- Tranh chÊp vÒ môc ®Þch sö dông : ®Æc biÖt lµ gi÷a ®©t n«ng nghiÖp víi ®Êt
l©m nghiÖp, gi÷a ®Êt trång lóa vµ ®Êt lu«n t«m￿.. Trong qu¸ tr×nh ph©n bè vµ
quy ho¹ch sö dông.
NÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cïng víi chñ tr­¬ng giao dÊt mét c¸ch æn ®Þnh vµ l©u
dµi cho ng­êi sö dông ®Êt th× tranh chÊp vÒ ®Êt x¶y ra hÕt søc gay g¾t biÓu
hiÖn d­íi c¸c h×nh thøc :
- §ßi l¹i ®Êt cña ng­êi th©n trong giai ®o¹n tr­íc ®©y mµ qua c¸c cuéc ®iÒu
tra, ®iÒu chØnh ruéng ®Êt ®· ®­îc chia cÊp cho ng­êi kh¸c
- Tranh chÊp trong viÖc giao kho¸n s¶n phÈm theo nghÞ quyÕt 10
- Tranh chÊp gi÷a c¸c hé gia ®×nh
- Tranh chÊp gi÷a ®ång bµo ®Þa ph­¬ng víi ®ång bµo n¬i kh¸c ®Õn khai hoang
xen canh.
3. Gi¶i quyÕt tranh chÊp ®Êt ®ai:
- Gi¶i quyÕt tranh chÊp ®Êt ®ai lµ t×m ra mét gi¶i ph¸p ®øng ®¾n, trªn c¬ së
ph¸p luËt nh»m gi¶i quyÕt c¸c bÊt ®ång m©u thuÉn trong néi bé nh©n d©n tæ
Đất đai là tài sản đặc biệt của quốc gia, là địa bàn phân bổ các khu dân cư, khu kinh tế, văn hoá xã hội, quốc phòng, an ninh là tư liệu sản xuất, nguồn nguyên
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement