Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nhox_woany_thix_nhox_hok
#743955 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Áp dụng luật trong việc Thành lập công ty cổ phần Anh- Dũng
- C«ng ty cæ phÇn chØ chÞu tr¸ch nhiÖm trong ph¹m vi sè vèn cña m×nh cho nªn còng lµ lo¹i c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n. Vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty cæ phÇn ®­îc chia thµnh nhiÒu phÇn b»ng nhau gäi lµ cæ phÇn vµ ®­îc thÓ hiÖn d­íi h×nh thøc chøng kho¸n gäi lµ cæ phiÕu.
- C«ng ty cæ phÇn ph¸t hµnh cæ phiÕu ®Ó huy ®éng vèn. Mçi cæ phiÕu cã
gi¸ trÞ b»ng nhau. Ng­êi mua cæ phiÕu gäi lµ cæ ®«ng, tøc lµ thµnh viªn cña c«ng ty.
- Cæ ®«ng cã thÓ lµ mét c¸ nh©n, mét tæ chøc. Sè l­îng cæ ®«ng cña c«ng
ty tèi thiÓu lµ 3 kh«ng h¹n chÕ sè l­îng tèi ®a. Cæ ®«ng cã quyÒn tù do chuyÓn nh­îng cæ phÇn cña m×nh cho ng­êi kh¸c, trõ tr­êng hîp quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 ®iÒu 55 vµ kho¶n 1 ®iÒu 58 cña LuËt doanh nghiÖp.
- C«ng ty cæ phÇn cã quyÒn ph¸t hµnh chøng kho¸n ra c«ng chóng theo
LuËt chøng kho¸n.
- C«ng ty cæ phÇn lµ mét ph¸p nh©n. C«ng ty cæ phÇn cã t­ c¸ch ph¸p
nh©n kÓ tõ ngµy ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng kÝ kinh doanh.
- C«ng ty cæ phÇn lµ mét c«ng ty ®èi vèn.
C«ng ty cæ phÇn ph¶i cã cæ phÇn phæ th«ng. Ng­êi cã cæ phÇn phæ th«ng gäi lµ cæ ®«ng phæ th«ng. C«ng ty cæ phÇn cã thÓ cã cæ phÇn ­u ®·i. Ng­êi cã cæ phÇn ­u ®·i gäi lµ cæ ®«ng ­u ®·i. Cæ phÇn ­u ®·i cã thÓ chuyÓn thµnh cæ phÇn phæ th«ng theo quyÕt ®Þnh cña §¹i héi ®ång, ng­îc l¹i cæ phÇn phæ th«ng kh«ng thÓ chuyÓn ®æi thµnh cæ phÇn ­u ®·i.
nước ta hiện nay có khá nhiều công ty cổ phần, nhưng số lượng công ty cổ phần tìm được một chỗ đứng, một vị thế vững chắc trên thị trường chỉ là số ít. Thành lậ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement