Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By songving
#743946 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: vị trí, chức năng và cách hoạt động của quốc hội
C¬ quan nhµ n­íc lµ c¸c bé phËn hîp thµnh cña bé m¸y nhµ
n­íc. Mçi c¬ quan nhµ n­íc cã mét vÞ trÝ ph¸p lý ®­îc x¸c ®Þnh trong
bé m¸y nhµ n­íc,cã mét ph¹m vi thÈm quyÒn ®­îc HiÕn ph¸p vµ
ph¸p luËt quy ®Þnh, cã quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng riªng, Cã nhiÒu
c¸ch víi nh÷ng tiªu chÝ t­¬ng øng ®Ó ph©n lo¹i c¸c c¬ quan thuéc bé
m¸y Nhµ n­íc ta nh­ ph©n lo¹i theo HiÕn ph¸p 1992, ph©n lo¹i theo
thÈm quyÒn ho¹t ®éng,theo chøc n¨ng ho¹t ®éng.Nghiªn cøu mét c¸ch
®¹i c­¬ng, bé m¸y Nhµ n­íc ViÖt Nam th­êng ®­îc ph©n lo¹i theo
quy ®Þnh cña HiÕn ph¸p 1992,ph©n lo¹i theo thÈm quyÒn ho¹t ®éng.
Nghiªn cøu mét c¸ch ®¹i c­¬ng, bé m¸y nhµ n­íc ViÖt Nam th­êng
®­îc ph©n lo¹i theo quy ®Þnh cña HiÕn ph¸p 1992.
Theo HiÕn ph¸p n¨m 1992 c¬ quan nhµ n­íc ta bao gåm Quèc
héi, Chñ tÞch n­íc, ChÝnh phñ,Héi ®ång nh©n d©n vµ Uû ban nh©n
d©n, toµ ¸n nh©n d©n vµ viÖn kiÓm s¸t nh©n d©n.
VÒ Quèc héi, trong bé m¸y n­íc ta, Quèc héi cã vÞ trÝ ®Æc biÖt
quan träng:”Quèc héi lµ c¬ quan ®¹i biÓu cao nhÊt cña nh©n d©n, c¬
quan quyÒn lùc nhµ n­íc cao nhÊt cña n­íc Céng hoµ x· héi chñ
nghÜa ViÖt Nam”
Tr­íc hÕt Quèc héi lµ c¬ quan ®¹i biÓu cao nhÊt cña nh©n d©n,
Quèc héi do cö tri c¶ n­íc bÇu ra theo nguyªn t¾c phæ th«ng, b×nh
®¼ng, trùc tiÕp vµ bá phiÕu kÝn. Quèc héi biÓu hiÖn tËp trung khèi ®¹i
®oµn kÕt toµn d©n, bao gåm c¸c ®¹i biÓu ®¹i diÖn cho mäi tÇng líp
nh©n d©n vµ cho c¸c vïng l·nh thæ trong c¶ n­íc. Lµ c¬ quan quyÒn
lùc nhµ n­íc cao nhÊt, Quèc héi thèng nhÊt tËp trung toµn bé quúªn
lùc nhµ n­íc: QuyÒn lËp ph¸p, quyÒn hµnh ph¸p, quyÒn t­ ph¸p, mÆt
kh¸c cã sù ph©n c«ng vµ phèi hîp gi÷a c¸c quyÒn c¬ quan nhµ n­íc
trong viÖc thùc hiÖn c¸c quyÒn ®ã.ThÈm quyÒn Quèc héi ®­îc quy
®Þnh trong HiÕn ph¸p vµ LuËt tæ chøc Quèc héi do Quèc héi thèng qua
ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001.
Quèc héi lµ c¬ quan duy nhÊt cã quyÒn lËp hiÕn vµ lËp ph¸p .
§ã lµ quyÒn th«ng qua HiÕn ph¸p vµ thèng qua viÖc söa ®æi, bæ sung
HiÕn ph¸p, th«ng qua LuËt vµ söa ®æi, bæ sung luËt. Quèc héi xem xÐt,
th«ng qua c¸c ®¹o luËt t¹i mét hoÆc nhiÒu kú häp Quèc héi. Lµ c¬
Điều 13 Hiến pháp 1992 của Nhà nước ta xác định : “Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp”. Cơ quan nhà nước là các bộ phận hợp thành của b
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement