Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By huy_mu
#743904 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam đối với nhà nước và xã hội Việt Nam
2
TIÓU LUËN
M¤N LUËT HIÕN PH¸P CHUY£N NGµNH
Chuyªn ®Ò:
Vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam víi Nhµ n­￿íc
vµ x· héi ViÖt Nam
A. Môc ®Ých, ý nghÜa cña ®Ò tµi nghiªn cøu
§¶ng Céng s¶n ViÖt Nam lµ lùc l­￿îng l·nh ®¹o Nhµ n￿­íc, x· héi vµ
lµ bé tham m￿­u chiÕn ®Êu cña giai cÊp c«ng nh©n, nh©n d©n lao ®éng cña c¶
d©n téc. Lµ nh©n tè chñ yÕu vËn ®éng nh©n d©n lµm lªn nh÷ng th¾ng lîi huy
hoµng.
Vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam kh«ng nh÷ng lµ mét thùc
tÕ kh¸ch quan mµ cßn ®￿­îc thÓ chÕ hãa trong HiÕn ph¸p cña n­￿íc Céng
hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam. §iÒu 4 HiÕn ph¸p 92 "§¶ng Céng s¶n ViÖt
Nam, ®éi tiªn phong cña giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam, ®¹i biÓu trung thµnh
quyÒn lîi cña giai cÊp c«ng nh©n, nh©n d©n lao ®éng vµ cña c¶ d©n téc, theo
chñ nghÜa M¸c – LªNin vµ t­￿ t­￿ëng Hå ChÝ Minh, lµ lùc l­￿îng l·nh ®¹o
Nhµ n￿­íc vµ x· héi". Mäi tæ chøc cña §¶ng ho¹t ®éng trong khu«n khæ
HiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt.
§¶ng ta ®· l·nh ®¹o Nhµ n­￿íc vµ x· héi ViÖt Nam tõ ngµy thµnh lËp
n­íc ViÖt Nam d©n chñ céng hßa ®Õn nay, sù l·nh ®¹o duy nhÊt cña §¶ng lµ
nh©n tè hµng ®Çu quyÕt ®Þnh th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam, ®iÒu ®ã ®·
®­îc thùc tÕ chøng minh.
Trong t×nh h×nh hiÖn nay, c¸c thÕ lùc chèng chñ nghÜa x· héi vµ ®éc lËp
d©n téc lu«n chÜa mòi nhän vµo §¶ng, tËp trung søc ph¸ ho¹i nÒn t¶ng t­￿
t­ëng vµ tæ chøc cña §¶ng. Víi thñ ®o¹n th­￿êng dïng lµ xuyªn t¹c lÞch sö,
gieo gi¾c hoµi nghi, phñ nhËn thµnh tùu c¸ch m¹ng, phñ nhËn sù hy sinh vµ
c«ng lao cña nh÷ng ng­￿êi Céng s¶n, thæi phång sai lÇm khuyÕt ®iÓm cña
mét sè §¶ng viªn biÕn chÊt, ®ßi thùc hiÖn nh©n quyÒn, d©n chñ kiÓu t￿­ s¶n,
®ßi phi chÝnh trÞ hãa bé m¸y Nhµ n￿­íc, ®ßi ®a nguyªn, ®a §¶ng nh»m
t￿­íc bá vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng. §Æc biÖt hä lîi dông nh÷ng kÎ c¬ héi
ph¶n béi vÒ chÝnh trÞ, tho¸i hãa vÒ phÈm chÊt ®¹o ®øc ®Ó ph¸ ho¹i sù ®oµn kÕt
thèng nhÊt cña §¶ng tõ bªn trong. NhËn râ yªu cÇu míi cña c¸ch m¹ng vµ ©m
m￿­u thñ ®o¹n chèng ph¸ §¶ng nãi trªn, §¶ng ta x¸c ®Þnh trong giai ®o¹n
hiÖn nay l·nh ®¹o kinh tÕ lµ nhiÖm vô träng t©m, x©y dùng §¶ng lµ nhiÖm vô
Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam không những là một thực tế khách quan mà còn được thể chế hóa trong Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement