Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hoaithu_1989_qn
#743903 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: vai trò của mặt trận tổ quốc trong bầu cử hội đồng nhân dân các cấp
2
Lêi më ®Çu
MÆt trËn tæ quèc ViÖt Nam lµ tæ chøc liªn minh chÝnh trÞ, liªn hiÖp tù
nguyÖn cña tæ chøc chÝnh trÞ, c¸c tæ chøc chÝnh trÞ x· héi, tæ chøc x· héi vµ c¸
nh©n tiªu biÓu trong c¸c giai cÊp, c¸c tÇng líp x· héi, c¸c d©n téc, c¸c t«n gi¸o
vµ ng­êi ViÖt Nam ®Þnh c­ ë n­íc ngoµi.
MÆt trËn tæ quèc ViÖt Nam lµ bé phËn cña hÖ thèng chÝnh trÞ cña n­íc
Céng hßa X· héi chñ nghÜa ViÖt Nam do §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam l·nh ®¹o,
lµ c¬ së chÝnh trÞ cña chÝnh quyÒn nh©n d©n, n¬i thÓ hiÖn ý chÝ, nguyÖn väng,
tËp hîp khèi ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n, ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n, n¬i
hiÖp th­¬ng, phèi hîp vµ thèng nhÊt hµnh ®éng cña c¸c thµnh viªn, gãp phÇn
gi÷ v÷ng ®éc lËp d©n téc, chñ quyÒn quèc gia, toµn vÑn l·nh thæ, thùc hiÖn
th¾ng lîi sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa - hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc v× môc tiªu d©n
giµu n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, v¨n minh.
MÆt trËn tæ quèc ViÖt Nam cã nhiÖm vô tËp hîp, x©y dùng khèi ®¹i ®oµn
kÕt toµn d©n, t¨ng c­êng sù nhÊt trÝ vµ tinh thÇn trong nh©n d©n. Tuyªn truyÒn,
chÝnh s¸ch cña §¶ng, nghiªm chØnh thi hµnh HiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt, gi¸m s¸t
ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan nhµ n­íc, ®¹i biÓu d©n c­ vµ c¸n bé c«ng chøc Nhµ
n­íc, tËp hîp ý kiÕn, kiÕn nghÞ cña nh©n d©n ®Ó ph¶n ¸nh, kiÕn nghÞ víi §¶ng
vµ Nhµ n­íc, tham gia x©y dùng vµ cñng cè chÝnh quyÒn nh©n d©n, cïng Nhµ
n­íc ch¨m lo, b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých chÝnh ®¸ng cña nh©n d©n; tham gia ph¸t
triÓn tÝch luü h÷u nghÞ, hîp t¸c gi÷a nh©n d©n ViÖt Nam víi nh©n d©n c¸c
n­íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi.
MÆt trËn tæ quèc ViÖt Nam ph¸t triÓn ®a d¹ng h×nh thøc ho¹t ®éng, c¸c
phong trµo yªu n­íc tËp hîp, ®oµn kÕt mäi ng­êi ViÖt Nam ®Þnh c­ ë trong
n­íc vµ n­íc ngoµi, kh«ng ph©n biÖt thµnh phÇn giai cÊp, tÇng líp x· héi, tÝn
ng­ìng, t«n gi¸o, qu¸ khø nh»m ®éng viªn mäi nguån ®Ó x©y dùng vµ b¶o vÖ
tæ quèc ViÖt Nam vµ x· héi chñ nghÜa.
MÆt trËn tæ quèc ViÖt Nam ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña c¸c c¸ nh©n tiªu
biÓu trong c¸c giai cÊp tÇng líp x· héi, c¸c d©n téc, c¸c t«n gi¸o ®Ó vËn ®éng
nh©n d©n thùc hiÖn nhiÖm vô chÝnh trÞ, kinh tÕ, x· héi, an ninh, quèc phßng vµ
®èi ngo¹i cña Nhµ n­íc.
MÆt trËn tæ quèc ViÖt Nam tham gia tuyªn truyÒn vËn ®éng ng­êi ViÖt
Nam ®Þnh c­ ë n­íc ngoµi ®oµn kÕt céng ®ång, gióp ®ì nhau trong cuéc sèng,
gi÷ g×n b¶n s¾c v¨n hãa, truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc, gi÷ quan hÖ g¾n bã
víi gia ®×nh vµ quª h­¬ng, gãp phÇn x©y dùng quª h­¬ng ®Êt n­íc.
Mặt trận tổ quốc Việt Nam là bộ phận của hệ thống chính trị của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, là cơ sở chính trị c
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement