Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By socola_chua2000
#743900 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: tổ chức và hoạt động của hội đồng nhân dân
NguyÔn V¨n T¸m
SBD: 158
2
XHCN ViÖt Nam lµ Nhµ n­íc cña d©n, do d©n vµ v× d©n". LÊy liªn minh giai
cÊp c«ng nh©n víi giai cÊp n«ng d©n vµ tÇng líp trÝ thøc lµm nÒn t¶ng do
§¶ng l·nh ®¹o, thùc hiÖn ®Çy ®ñ d©n chñ cña nh©n d©n gi÷ nghiªm kû c­¬ng
x· héi – chuyªn chÝnh víi mäi hµnh ®éng x©m ph¹m lîi Ých cña Tæ quèc vµ
nh©n d©n.
§iÒu 119 HiÕn ph¸p N­íc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m
1992 vµ ®­îc söa ®æi, bæ sung n¨m 2001 vµ trong §iÒu 1 LuËt Tæ chøc
H§ND – UBND n¨m 2003 còng ®· kh¼ng ®Þnh: "Héi ®ång nh©n d©n lµ c¬
quan quyÒn lùc Nhµ n­íc ë ®Þa ph­¬ng, ®¹i diÖn cho ý chÝ, nguyÖn väng vµ
quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n, do nh©n d©n ®Þa ph­¬ng bÇu ra, chÞu tr¸ch
nhiÖm tr­íc nh©n d©n ®Þa ph­¬ng vµ c¬ quan Nhµ n­íc cÊp trªn".
Trong c«ng t¸c ho¹t ®éng cña H§ND, vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng ®Æc biÖt
quan träng. B»ng viÖc ®Ò ra c¸c quan ®iÓm, nguyªn t¾c, t­ t­ëng chØ ®¹o x©y
dùng tæ chøc vµ ho¹t ®éng, b»ng c«ng t¸c c¸n bé, b»ng c«ng t¸c kiÓm tra trªn
c¬ së c¸c ph­¬ng ph¸p t­ t­ëng, tæ chøc gi¸o dôc, thuyÕt phôc vµ ho¹t ®éng
cña ®¶ng viªn, hÖ thèng tæ chøc §¶ng.
Trong mét giíi h¹n cho phÐp, dùa trªn c¬ së lý luËn ®· häc vµ tr¶i qua
kh¶o nghiÖm nghiªn cøu ph©n tÝch thùc tÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c¸c khãa
H§ND t«i chän ®Ò tµi: "Tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Héi ®ång nh©n d©n".
2. Ph¹m vi nghiªn cøu:
Trong ph¹m vi cña tiÓu luËn t«i chØ ®i nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò vÒ Tæ
chøc vµ ho¹t ®éng cña Héi ®ång nh©n d©n.
3. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu: Khi nghiªn cøu vÒ Tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Héi ®ång nh©n d©n sö dông
nh÷ng ph­¬ng ph¸p sau:
a. Ph­¬ng ph¸p so s¸nh:
Khi nghiªn cøu, ta ph¶i so s¸nh c¸c quy ph¹m, chÕ ®Þnh, quan hÖ cña Héi
®ång nh©n d©n hiÖn hµnh víi c¸c quy ph¹m, chÕ ®Þnh, quan hÖ t­¬ng øng.
b. Ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch: Trong ho¹t ®éng, mèi quan hÖ cña Héi ®ång
nh©n d©n víi c¸c c¬ quan quyÒn lùc kh¸c.
c. Ph­¬ng ph¸p biÖn chøng: Dïng ph­¬ng ph¸p nµ ®Ó nghiªn cøu c¸c
quy ph¹m, chÕ ®Þnh, ®Æc ®iÓm, quy luËt ph¸t triÓn cña Héi ®ång nh©n d©n.
4. KÕt cÊu: gåm 3 phÇn:- PhÇn më ®Çu
- PhÇn néi dung
Điều 119 Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 và được sửa đổi, bổ sung năm 2001 và trong Điều 1 Luật Tổ chức HĐND – UBND năm 2003 cũng đã
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement