Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By phamthuthoa
#743889 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: vị trí, chức năng, cơ cấu tổ chức và cách hoạt động của quốc hội
khóc ®×nh th«ng
2
Lêi Më §ÇU
Nhµ n­￿íc theo sù ph¸t triÓn cña x· héi ngµy cµng ph¶i can thiÖp s©u
vµo nhiÒu lÜnh vùc ho¹t ®éng cña x· héi, vµ cµng chøng tá lµ mét bé phËn
quan träng trong ®êi sèng x· héi chóng ta. §Ó ®¶m ®￿­¬ng ®￿­îc nhiÖm vô
cña m×nh, Nhµ n­￿íc ph¶i tæ chøc ra nhiÒu bé phËn víi nh÷ng c¬ cÊu phøc
t¹p kh¸c nhau, t¹o nªn mét hÖ thèng thèng nhÊt c¸c c¬ quan Nhµ n￿­íc
®­￿îc gäi lµ bé m¸y Nhµ n­￿íc. Bé m¸y Nhµ n￿­íc theo lÞch sö h×nh thµnh
th­￿êng ®￿­îc cÊu thµnh ba bé phËn: lËp ph¸p, hµnh ph¸p vµ t­￿ ph¸p. LËp
ph¸p lµ bé phËn ®¶m nhiÖm c«ng viÖc ban hµnh ph¸p luËt, hµnh ph¸p - thùc
thi ph¸p luËt, vµ t­￿ ph¸p lµ bé phËn ®¶m nhiÖm chøc n¨ng xÐt xö cña Nhµ
n￿­íc. Mçi mét bé phËn do mét hay nhiÒu c¬ quan ®¶m nhiÖm. Gièng nh￿­
nhiÒu Nhµ n￿­íc kh¸c, c¬ quan lËp ph¸p cña Nhµ n­￿íc Céng hoµ x· héi
chñ nghÜa ViÖt Nam, kh«ng nh÷ng chØ thùc hiÖn chøc n¨ng lËp ph¸p mµ cßn
thùc hiÖn nhiÒu chøc n¨ng kh¸c, thÓ hiÖn vÞ trÝ tèi cao cña Quèc héi trong bé
m¸y Nhµ n­￿íc ViÖt Nam.
VÞ trÝ ®ã cña Quèc héi ®­￿îc quy ®Þnh trong HiÕp ph¸p n￿­íc C«ng
hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam, ®￿­îc gäi lµ vÞ trÝ ph¸p lý cña Quèc héi.
§Ó hiÓu ®￿­îc s©u réng h¬n vÒ Quèc héi em ®· chän ®Ò tµi "VÞ trÝ chøc
n¨ng, c¬ cÊu tæ chøc vµ ph­￿¬ng thøc ho¹t ®éng cña Quèc héi
" lµm ®Ò tµi
®Ó viÕt tiÓu luËn cña m×nh.
Lµ mét häc viªn khi lùa chän ®Ò tµi nµy, em tù hiÓu ®©y lµ mét lÜnh vùc
®· cã rÊt nhiÒu bµi viÕt cña c¸c luËt gia, gi¸o s­￿, tiÕn sÜ, häc gi¶ nghiªn cøu
®Ò cËp Song b¶n th©n em víi vèn kiÕn thøc thu l­￿îm ®￿­îc cßn nhiÒu
khiªm tèn, em còng sÏ lùa chän t×m hiÓu ®Ò tµi nµy. Tuy ®· cã nhiÒu cè g¾ng
nh￿ng kh«ng thÓ tr¸nh khái ®￿­îc nh÷ng thiÕu sãt. Em mong ®￿­îc sù quan
t©m cña Quý thÇy c« ®Ó bµi tiÓu luËn cña em ®￿­îc tèt h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
Nhà nước theo sự phát triển của xã hội ngày càng phải can thiệp sâu vào nhiều lĩnh vực hoạt động của xã hội, và càng chứng tỏ là một bộ phận quan trọng trong đờ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement