Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nhoxsa001
#743881 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: một số vấn đề về thường trực hội đồng nhân dân
2
Lêi nãi ®Çu
Tr¶i qua mÊy ngµn n¨m lÞch sö, nh©n d©n ViÖt Nam lao ®éng cÇn cï,
s¸ng t¹o, chiÕn ®Êu anh dòng ®Ó dùng n­íc vµ gi÷ n­íc, ®· hun ®óc nªn
truyÒn thèng ®oµn kÕt, nh©n nghÜa, kiªn c­êng bÊt khuÊt cña d©n téc vµ x©y
dùng nªn nÒn v¨n hiÕn ViÖt Nam.
Tõ n¨m 1930, d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam do Chñ
tÞch Hå ChÝ Minh s¸ng lËp vµ rÌn luyÖn, nh©n d©n ta tiÕn hµnh cuéc ®Êu tranh
c¸ch m¹ng l©u dµi, ®Çy gian khæ hy sinh, lµm C¸ch m¹ng th¸ng T¸m thµnh
c«ng. Ngµy 02 th¸ng 9 n¨m 1945 Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®äc Tuyªn ng«n ®éc
lËp, n­íc ViÖt Nam d©n chñ céng hßa ra ®êi. TiÕp ®ã suèt mÊy chôc n¨m d©n
téc ®a ®· liªn tôc chiÕn ®Êu lËp nªn nh÷ng chiÕn c«ng oanh liÖt, ®Æc biÖt lµ
chiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ vµ chiÕn dÞch Hå ChÝ Minh lÞch sö, ®¸nh th¾ng hai
cuéc chiÕn tranh x©m l­îc cña thùc d©n vµ ®Õ quèc, gi¶i phãng ®Êt n­íc,
thèng nhÊt tæ quèc, hoµn thµnh c¸ch m¹ng d©n téc, d©n chñ nh©n d©n. Ngµy
02 th¸ng 7 n¨m 1976 Quèc héi n­íc ViÖt Nam thèng nhÊt ®· quyÕt ®Þnh ®æi
tªn n­íc lµ Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam; c¶ n­íc b­íc vµo thêi kú
qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi ra søc x©y dùng ®Êt n­íc, t¨ng c­êng b¶o vÖ tæ
quèc.
Ngay sau khi lËp n­íc, Nhµ n­íc ta ®· b¾t tay ngay vµo c«ng cuéc x©y
dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc. Minh chøng cho ®iÒu ®ã, n¨m 1946 n­íc ta ®· cã b¶n
HiÕn ph¸p ®Çu tiªn. HiÕn ph¸p ra ®êi ®¸nh dÊu mét b­íc ngoÆt lín trong lÞch
sö lËp hiÕn n­íc nhµ vµ cho ®Õn nay n­íc ta ®· cã 4 b¶n HiÕn ph¸p: HiÕn
ph¸p 1946, HiÕn ph¸p 1959, HiÕn ph¸p 1980 vµ HiÕn ph¸p 1992. C¸c b¶n
HiÕn ph¸p nµy ®Òu chøa ®ùng quy ph¹m luËt quy ®Þnh chÕ ®é chÝnh trÞ, kinh
tÕ, v¨n hãa, x· héi￿ nguyªn t¾c vµ tæ chøc ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan qu¶n lý
nhµ n­íc tr­íc c¬ quan ®¹i diÖn.
HiÕn ph¸p lµ ®¹o luËt chñ ®¹o, ®¹o luËt gèc cña hÖ thèng ph¸p luËt ViÖt
Nam, ®iÒu chØnh nh÷ng quan hÖ c¬ b¶n trong c¸c lÜnh vùc chÝnh trÞ, kinh tÕ,
v¨n hãa, x· héi, ®Þa vÞ ph¸p lý cña c«ng d©n vµ ®Æc biÖt lµ trong tæ chøc, ho¹t
®éng cña bé m¸y Nhµ n­íc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam.
HiÕn ph¸p ra ®êi lµm c¬ së ph¸p lý cho c¸c ngµnh luËt kh¸c cô thÓ hãa,
chi tiÕt hãa. C¸c b¶n HiÕn ph¸p n¨m 1946, 1959, 1980 ®· quy ®Þnh mét c¸ch
cô thÓ vÒ Héi ®ång nh©n d©n c¸c cÊp. Tuy nhiªn, c¸c b¶n HiÕn ph¸p ®Òu ch­a
cã quy ®Þnh vÒ th­êng trùc Héi ®ång nh©n d©n mµ ph¶i tíi HiÕn ph¸p 1980
Ngay sau khi lập nước, Nhà nước ta đã bắt tay ngay vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Minh chứng cho điều đó, năm 1946 nước ta đã có bản Hiến pháp đầu ti
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement