Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By khidotxuongnui
#743854 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
2
lËp ra c¸c c¬ quan ®¹i diÖn quyÒn lùc cña m×nh. §iÒu 6, HiÕn ph¸p n­￿íc
Céng hoµ x· héi Chñ nghÜa ViÖt nam ®· quy ®Þnh: " Nh©n d©n sö dông quyÒn
lùc nhµ n­íc th«ng qua Quèc héi vµ Héi ®ång nh©n d©n lµ nh÷ng c¬ quan ®¹i
diÖn cho ý chÝ, nguyÖn väng cña nh©n d©n, do nh©n d©n bÇu ra vµ chÞu tr¸ch
nhiÖm tr­￿íc nh©n d©n".
HiÖn nay, ho¹t ®éng cña Héi ®ång nh©n d©n cã vai trß rÊt lín trong viÖc
thùc hiÖn mäi chñ tr­￿¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña Nhµ n­￿íc.
§©y còng lµ h×nh thøc quan träng trong viÖc thùc hiÖn vµ ph¸t huy quyÒn lµm
chñ cña nh©n d©n. Bëi vËy, nªn t«i chän ®Ò tµi "Tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Héi
®ång nh©n d©n" lµm tiªu ®Ò cho tiÓu luËn m«n luËt HiÕn ph¸p.
Trong qu¸ tr×nh viÕt tiÓu luËn do tr×nh ®é, n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm cßn
h¹n chÕ nªn bµi viÕt ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt nhÊt ®Þnh, t«i
rÊt mong nhËn ®­￿îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c«
Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta với tư cách là chủ thể của quyền lực Nhà nước, thực hiện quyền lực nhà nước với nhiều hình thức khác nh
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement