Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By yeuoxtrondoi
#743811 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Trình bày việc khởi sự (chuẩn bị) đăng ký thành lập, tổ chức bộ máy và hoạt động của Công ty Cổ Phần Bách Hợp.
TiÓu luËn LuËt Kinh tÕ 2
Sinh Viªn: §inh ViÖt H­ng ￿ Líp 8.27
2
a.
C«ng ty cæ phÇn ph¶i cã cæ phÇn phæ th«ng. Ng­êi së h÷u cæ phÇn phæ
th«ng gäi lµ cæ ®«ng phæ th«ng;
b.
C«ng ty cæ phÇn cã thÓ cã cæ phÇn ­u ®·i. Ng­êi së h÷u cæ phÇn ­u ®·i
gäi lµ cæ ®«ng ­u ®·i;
e.
QuyÒn vµ nghÜa vô cña Cæ ®«ng s¸ng lËp:
- Trong 03 n¨m ®Çu, kÓ tõ ngµy c«ng ty ®­îc cÊp GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký
kinh doanh, c¸c cæ ®«ng s¸ng lËp (nh÷ng cæ ®«ng ®Çu tiªn mua cæ
phÇn ®Ó gãp vèn thµnh lËp c«ng ty) ph¶i cïng nhau n¾m gi÷ Ýt nhÊt
20% sè cæ phÇn phæ th«ng ®­îc quyÒn chµo b¸n;
- Sè cæ phÇn cña cæ ®«ng s¸ng lËp cã thÓ chuyÓn nh­îng cho ng­êi kh«ng
ph¶i lµ cæ ®«ng cña c«ng ty nÕu ®­îc sù chÊp thuËn cña §¹i héi ®ång
cæ ®«ng. Cæ ®«ng dù ®Þnh chuyÓn nh­îng cæ phÇn kh«ng cã quyÒn
biÓu quyÕt vÒ viÖc chuyÓn nh­îng nµy.
- Sau thêi h¹n 03 n¨m kÓ tõ ngµy c«ng ty ®­îc cÊp GiÊy chøng nhËn ®¨ng
ký kinh doanh c¸c h¹n chÕ ®èi víi cæ phÇn phæ th«ng cña cæ ®«ng
s¸ng lËp ®Òu b·i bá, mäi quyÒn lîi vµ nghÜa vô nh­ cæ ®«ng phæ th«ng
cña c«ng ty nÕu kh«ng cã sù tho¶ thuËn kh¸c;
3. C¬ cÊu Tæ chøc qu¶n lý c«ng ty cæ phÇn
C«ng ty cæ phÇn ph¶i cã:
- §¹i héi ®ång cæ ®«ng;
- Héi ®ång qu¶n trÞ ;
- Gi¸m ®èc hoÆc Tæng gi¸m ®èc;
- §èi víi c«ng ty cæ phÇn cã trªn 11 cæ ®«ng ph¶i cã Ban kiÓm so¸t.
- Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;. - Tổ chức cá nhân mua các cổ phần trong công ty gọi là cổ đông của công ty cổ phần;. - Cổ đô
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement