Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By zin_va_zon00
#743809 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Trách nhiệm vật chất do vi phạm hợp đồng kinh tế. Trình bày một vụ tranh chấp hợp đồng kinh tế trước tòa án và trách nhiệm của bên vi phạm.
2
PhÇn A
Kh¸i niÖm vµ viÖc thùc hiÖn
hîp ®ång kinh tÕ
I. Kh¸i niÖm
HiÖn nay, trong khoa häc ph¸p lý kh¸i niÖm hîp ®ång ®­îc hiÓu
theo hai nghÜa chñ quan vµ kh¸ch quan.
* Theo nghÜa kh¸ch quan (hay cßn gäi lµ nghÜa réng)
Hîp ®ång kinh tÕ lµ tæng hîp c¸c quy ph¹m ph¸p luËt ®iÒu chØnh
c¸c quan hÖ hîp ®ång kinh tÕ gi÷a c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ (cßn gäi lµ chÕ ®é
ph¸p lý vÒ hîp ®ång kinh tÕ).
Trong ®ã quy ®Þnh c¸c nguyªn t¾c ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ, ®iÒu
kiÖn chñ thÓ cña hîp ®ång kinh tÕ, thñ tôc tr×nh tù ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ,
c¸c ®iÒu kiÖn vµ gi¶i ph¸p hËu qu¶ cña viÖc thay ®æi, huû bá, ®×nh chØ hîp
®ång kinh tÕ, tr¸ch nhiÖm vi ph¹m hîp ®ång kinh tÕ.
Nh­ vËy, theo nghÜa kh¶ quan nµy th× ph¸p luËt nãi chung lµ chÕ ®é
ph¸p luËt vÒ hîp ®ång kinh tÕ nãi riªng lu«n lu«n ph¶i cã nh÷ng thay ®æi
theo kÞp vµ phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña quan hÖ kinh tÕ hay chÝnh x¸c h¬n
còng phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt...
* Theo nghÜa chñ quan (hay gäi lµ nghÜa hÑp)
§iÒu 1: Ph¸p lÖnh H§KT ban hµnh ngµy 25/9/1989 quy ®Þnh:
"Hîp ®ång kinh tÕ lµ sù tho¶ thuËn b»ng v¨n b¶n, tµi liÖu giao dÞch
gi÷a c¸c bªn ký kÕt vÒ viÖc thùc hiÖn c«ng viÖc s¶n xuÊt - trao ®æi hµng
ho¸, dÞch vô, nghiªn cøu øng dông tiÕn bé khoa häc - kü thuËt vµ c¸c tho¶
thuËn kh¸c cã môc ®Ých kinh doanh víi sù quy ®Þnh râ rµng vÒ quyÒn vµ
nghÜa vô cña mçi bªn ®Ó x©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch cña m×nh".
Nh­ vËy theo nghÜa nµy thùc chÊt hîp ®ång kinh tÕ lµ quan hÖ kinh tÕ
gi÷a c¸c chñ thÓ ký kÕt, ®ã lµ mèi quan hÖ ý chÝ ®­îc x¸c lËp mét c¸ch tù nguyÖn,
b×nh ®¼ng th«ng qua c¸c h×nh thøc b»ng v¨n b¶n trong tµi liÖu giao dÞch
gi÷a c¸c bªn nh­ c«ng v¨n, ®¬n chµo hµng, ®¬n ®Æt hµng, giÊy chÊp nhËn...
Trong xu hướng toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới, với chính sách mở cửa và hội nhập, Việt Nam đang từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật thương mại. Năm 1997,
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement