Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By ILOVE_YOU
#743780 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Luật thỏa ước lao động tập thể
2
Néi dung
I. Néi dung:
Trong kho¶n 3 §iÒu 45 Bé LuËt Lao ®éng ghi râ: “ViÖc ký kÕt tho¶ ­íc
lao ®éng tËp thÓ chØ ®­îc tiÕn hµnh khi cã 50% sè ng­êi vµ tËp thÓ lao ®éng
trong doanh nghiÖp t¸n thµnh néi dung tho¶ ­íc vµ th­¬ng l­îng lao ®éng tËp
thÓ vµ trung t©m cña mäi cuéc th­¬ng l­îng tËp thÓ lµ nh÷ng cuéc tho¶ thuËn
chung vÒ kinh tÕ. Nã bao gåm c¸c vÊn ®Ò b¶o ®¶m viÖc lµm, møc tiÒn l­¬ng,
tiÒn th­ëng, phô cÊp, ®Þnh møc lao ®éng.
VÊn ®Ò thø hai kh«ng kÐm phÇn quan träng c¸c cuéc th­¬ng l­îng lµ
nguyªn t¾c lao ®éng, thêi gian lµm viÖc, thêi gian nghØ, an toµn vÖ sinh lao
®éng.
Mäi vÊn ®Ò liªn quan ®Õn chÕ ®é, quyÒn lîi, nghÜa vô cña c¸c bªn trong
quan hÖ lao ®éng dÒu ®­îc ph¸p luËt quy ®Þnh, chóng ®­îc ph¸p luËt khèng
chÕ ë møc tèi thiÓu hoÆc tèi ®a. C¸c bªn khi tham gia th­¬ng l­îng cÇn tho¶
thuËn møc cô thÓ trong ph¹m vi khung cña ph¸p luËt phï hîp víi kh¶ n¨ng vµ
hiÖu qu¶ cña doanh nghiÖp.
ë
kho¶n 2 §iÒu 46 Bé LuËt Lao ®éng còng ®· ®­îc quy ®Þnh râ: “Néi
dung chñ yÕu cña tho¶ ­íc lao ®éng tËp thÓ gåm nh÷ng cam kÕt vÒ viÖc lµm
vµ b¶o ®¶m viÖc lµm, thßi gian lµm viÖc, thêi giê nghØ ng¬i, tiÒn l­¬ng, tiÒn
th­ëng, phô cÊp l­¬ng, ®Þnh møc lao ®éng, an toµn vÖ sinh lao ®éng vµ b¶o
hiÓm lao ®éng x· héi ®èi víi ng­êi lao ®éng.
Néi dung tho¶ n­íc lao ®éng tËp thÓ gåm 5 vÊn ®Ò lín khi tiÕn hµnh
th­¬ng l­îng nh÷ng chØ tiªu yªu cÇu mµ c¸c bªn ®­a ra ph¶i ®­îc x©y dùng
s¸t víi thùc tÕ cña doanh nghiÖp ph¶i cã tÝnh kh¸ch quan vµ cã tÝnh kh¶ thi.
Cã nh­ vËy tho¶ ­íc míi thùc hiÖn ®­îc vµ quyÒn lîi cña hai bªn míi ®­îc
®¶m b¶o.
1.1. VÒ viÖc lµm vµ ®¶m b¶o viÖc lµm:
Tho¶ ­íc tËp thÓ nÕu ®­îc ký kÕt ®óng ®¾n trªn c¬ së b×nh ®¼ng hîp t¸c
sÏ cã ý nghÜa to lín ®èi víi doanh nghiÖp. Nã sÏ lµ c¬ së ph¸p lý quan träng
®Ó doanh nghiÖp tiÕn hµnh ký hîp ®ång lao ®éng víi ng­êi lao ®éng. V× vËy
néi dung nµy ®ßi hái c¸c bªn ph¶i th­¬ng l­îng cô thÓ, râ rµng vÒ c¸c h×nh
thøc vµ thêi h¹n sÏ tiÕn hµnh ký hîp ®ång lao ®éng cho tõng lo¹i c«ng viÖc,
tõng bËc thî cã trong doanh nghiÖp, c¸c chÕ ®é hay ®iÒu kiÖn ­u tiªn dµnh cho
ng­êi lao ®éng khi tuyÓn dông míi hoÆc ký l¹i hîp ®ång. C¸c nguyªn t¾c vµ
chÕ ®é cô thÓ khi thay ®æi tæ chøc hoÆc c«ng nghÖ s¶n xuÊt. Nh÷ng biÖn ph¸p
cô thÓ ®¶m b¶o viÖc lµm cho c«ng nh©n trong doanh nghiÖp, chÕ ®é ®èi víi
ng­êi lao ®éng khi doanh nghiÖp thu hÑp ph¹m vi s¶n xuÊt. QuyÒn h¹n vµ
Đối với các nước có nền kinh tế thị trường thì thuật ngữ “Thoả ước lao động tập thể” hết sức quen thuộc. Thoả ước lao động tập thể thực chất là việc thương lượn
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement